Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Предмет на счетоводството, обекти


Предмет на счетоводството, обекти.


Класификация на средствата и източниците Счетоводната информация се създава в рамките на предприятията, които имат различна правна форма (търговски дружества, кооперации, фондации, сдружения и други) за определен период от време в рамките на една календарна година. В някой страни този период не съвпада с ка- лендарната година ( например Великобритания и други). Всяко предприятие извършва различна по характер дейност, но всич- ки стопански единици трябва да разполагат с определени ресурси (иму- щество) и капитал. Проф.Д.Добрев определя капитала на макро и микроравнище. В пър- вия случай той има по-тесен смисъл “като съвкупност от продуктивни средства, предназначени за създаване на нови блага” 1. Във втория той има по-широк обхват и е “съвкупен израз на всички средства, които сто- панският субект притежава и които са предназначени за стопанско-при- добивни цели”2. Под имущество стопанската наука разбира количеството материал- ни и правни блага, с които разполага едно лице. Имуществото може да служи за двояка цел: за непосредствени лични цели (индивидуално иму- щество, домакинско) и за добивни стопански цели, в който случай то се нарича капитал. Имуществото, което се използва за консумативни цели не може да се нарече капитал, т.е. то е капитал само, когато е насочено към стопанско придобивни цели. Капиталът е отражение на самото иму- щество, той е съвкупен израз на оценените в стойност стопански блага. Имуществото по състав показва конкретно въплъщение на тези блага в отделни имуществени форми (сгради, стоки, материали). Предмет на всяка дейност е онова за което е създадена. С предмета на счетоводството се отговаря на въпроса за какво се създава информация. В широк смисъл на думата – предмет на счетоводството е капитала – т.е. създаване на информация за неговото движение и изменение в процеса на създаването на материални блага. В тесен смисъл на думата 1 Проф. д-р Д.Добрев, Систематичен курс по счетоводство VI изд., 1945г, с. 11-13 – предмет са средствата – които се намират в постоянно движение, за- почващо в началото като пари – изходния капитал и завършва с пари, но вече увеличени. Формула 1 П (парична)  M (материална)  Пр (производствена)  Ст (стокова)  П’ (парична - пари прим, увеличени пари) Движението на средствата когато предприятието функционира е кръ- гооборот на тези средства, в рамките, на които става смяна на формата. За всяка форма се създава счетоводна информация. Активите на предприятието включват различни средства, те са обект на счетоводството, които са и негов предмет. В процеса на развитието се появяват нови обекти, които впоследствие стават и предмет на счето- водството, т.е. за тях започва да се създава информация. Например такъв нов обект е опазването на околната среда. 1. Класификация на средствата (актив) Активът е ресурс, от който се очаква икономическа изгода. Ресурсите са многобройни и разнообразни поради обстоятелството, че се намират в различни предприятия (производствени, транспортни, търговски) и из- пълняват различни функции. За да бъдат изучавани и отчитани активите трябва да бъдат класифи- цирани по някакъв признак. Такъв може да бъде формата им, функцио- нална роля и предназначение, ликвидност. В зависимост от формата на проявление – функциониране и иконо- мическа изгода съгласно чл. 14 на ЗС активите са – дълготрайни и крат- котрайни.


-


дълготрайните – участват многократно в дейността на пред- приятието и очакваната икономическа изгода от тях се черпи през по- вече от едногодишен период. В състава им се включват: А/ материални - имат натурално- веществен характер. Към тях се отнасят машини, съоръжения, земи, сгради, основни стада и др. Тези активи пренасят на части своята стойност в себестойността на продукта или услугата чрез амортизацията. Затова те се харак- теризират като амортизируеми. Б/ нематериални - те са продукт на интелектуалния човешки труд и нямат веществена форма Към тях се отнасят права, върху собственост (патенти, лицензи, концесии), програмни продукти, продукти от развойна дейност и др. Те също са амортизируеми и очакваната икономическа изгода от тях е за срок над дванадесет месеца. В/ Финансови - това са финансови ресурси, с които се увеличава чистата стойност на капитала. Това са дялове и участие в дъщер- ни, смесени и асоциирани предприятия, дългосрочни вземания. - краткотрайните - участвуват еднократно в производствения процес и икономическата изгода от тях се черпи в рамките на дванадесет месеца Краткотрайните активи - пренасят своята стойност в себестойността на продукта или услугата на части, като променят формата си. Към тях се отнасят: а/ краткосрочни вземания- това са предадени активи на трети лица, чиято стойност тепърва ще се получи. Тук става дума за транс- формация на средства, т.е. предадени са едни (напр. стоки) и се очаква да бъдат получени други (парични средства). б/ краткосрочни инвестиции – това са ценни книжа, бързоликвидни придобити с цел продажба за срок от 12 месеца. Към тях се отна- сят още благородни метали и скъпоценни камъни. в/ парични средства – всички монети и банкноти в местна и чуж- дестранна валута, които са собственост на предприятието. Съ- храняват се в касите, в банки, както и тези във форма на чекове, дебитни и кредитни карти менителници и др. г/ разходи за бъдещи отчетни периоди – това са разходи извърше- ни през отчетния период, приходите срещу които ще се получат през бъдещи отчетни периоди (напр. получени предварително наеми за отдаване на дълготрайни активи) Всички тези активи образуват ресурсите на предприятието. Класификацията на принципа ликвидност предвижда: а/ бързо ликвидни – краткотрайни активи; б/ бавноликвидни – дълготрайни активи Ликвидността е свързана с възможността на активите да се превръ- щат парични средства. 2. Класификация на източниците: те образуват пасива и показ- ват произхода на тези средства. На база формата на собственост те се разделят на: 1. Собствен капитал – той е паричен израз на собствените средства на предприятието (акционерите) т.нар. чисти активи. Последните се по- лучават като разлика между сумата на актива и раздел Б и В на пасива. Собственият капитал не е еднородна величина и включва а/ Основен капитал – стойностен израз на изискуемия се по търгов- ския закон размер. Може да се променя само по решение на соб- ствениците, като в случая се изисква пререгистрация. Той служи като гаранция пред кредиторите. Разделя се на основен капитал изискващ регистрация и основен капитал неизискващ регистра- ция. б/ Резерви (провизии) – те се използват за покриване на рискове, образуват се основно от печалбата или от други източници, по- сочени в съответни нормативни документи. Към тях се отнасят: – общи резерви – предназначени за покриване на загуби. – други резерви – формират се по решение на собственика на база счетоводни стандарти и др. разпоредби. Използват се за дарения, спонсорство и др. Към тях се отнасят: премии от емисии, резерви от последващи оцен- ки на дълготрайни активи, резерви от последващи оценки на финансови инструменти, разликата между по- високата справедлива стойност и от- четната му стойност. в/ Финансов резултат - това е крайният резултат от дейността на предприятието за даден отчетен период (обикновено година). Той включва: – неразпределена печалба от минали години - печалбата след об- лагане с данъци, която остава в разпореждане на собственика – непокрита загуба от минали години - загубата се посочва в па- сива раздел А гр. III с отрицателен знак. Тя се явява коректив на капитала и се покрива за сметка на печалбите, резервите. – текуща печалба - тя се отнася за текущ отчетен период (месец, тримесечие), когато се съставя баланса за този период и се по- казва съответния резултат. 2. Привлечен капитал - чрез него се изразява участието на креди- тори при формиране на активите, т. е. придобити срещу определено за- дължение (дължимо на трети лица). Към него се включват: а/ дългосрочни пасиви - привлечени средства със срок над 12 ме- сеца. Те възникват при увеличение на активи (покупка): като извършени разходи (ползуване услуга-напр.транспортна и др.). Съществуването на този пасив е свързано с разликата във време- то на получаване на актив или услуга и времето на тяхното из- плащане; приходи за бъдещи периоди и финансирания; Първите са получени приходи, разходите срещу които ще бъдат извърш- вани за период над 12 месеца (напр. отдаден дълготраен актив под наем), а вторите са безвъзмездно получени средства. При положение, че не са спазени условията поставени за ползуването им те стават възвръщаеми. Съществуват приходи за бъдещи пе- риоди и финансирания със срок един отчетен период. б/ краткосрочни пасиви - те са привлечени средства с характер на задължения, но със срок един отчетен период. Тук се включват задължения към свързани финансови предприятия, доставчици, персонал, социално осигуряване, държавата и др. Към краткосрочните пасиви се отнасят и провизиите за покриване на рискови задължения. 3. Стопански операции и процеси. Квалификации Всяко предприятие в процеса на дейността си влиза в различни стопански взаимоотношения, като едни от тях предизвикват промени в активите и пасивите, а други имат условен характер (условни активи и пасиви), т. е. те ще предизвикат изменения при определени условия (напр, акции, които не са емитирани, наети активи с определен срок на експлоатация) Чрез стопанската операция се извършва конкретна промяна в иму- ществото. Докато стопанските процеси са съвкупност от няколко сто- пански операции (производство на продукция). Всяка операция засяга най- малко два обекта, като стойността и на двата е равна. Например доставена е машина съгласно фактура на стой- ност 10000лв., задълженията към доставчика не са изплатени. Засегна- тите обекти са два: увеличение на машините и увеличение на задълже- нията с 10000лв. Класификацията на стопанските операции и процеси може да бъде извършена на база различни признаци като: кои обекти се засягат (актив или пасив) в коя фаза на производствения процес участват и др. От гледна точка на първи признак различаваме: 1. Стопански операции, засягащ само активите. 2. Стопански операции засягащи само пасивите. 3. Стопански операции, засягащи активите и пасивите в посока увеличение. 4. Стопански операции, засягащи активите и пасивите в посока на- маление. ТЕСТ 1. Кои от посочените счетоводни обекти не са пасиви - стоки - разходи за бъдещи отчетни периоди - загуби - основен капитал - финансиране - акции със срок 12 месца - програмни продукти - задължения към персонала - концесия - фирмена и търговска марка 2. Какво включва собствения капитал - печалба - премии от емисия - финансирания - основен капитал - резерви - загуба 3. Кои от посочените обекти отчитат разчети - вземания от клиенти - задължения към бюджета - стоки - задължения към персонала - финансиране - данъци за възстановяване 4. Кои от посочените обекти се включват в състава на краткотрай- ните активи - парични средства в безсрочни депозити - вземания от клиенти - програмни продукти - стоки - акции със срок 12 месеца - продуктивни животни - компютърна техника 5. Чрез балансовите статии се изразяват - закупените материали и стоки - наети активи - задължения към доставчици - парични средства във валута - заложена продукция пред банката - произведена готова продукция 6. Посочете счетоводните термини съответстващи на следните по- нятия - ценности собственост на предприятието - изисквания от клиенти - изплатени предварително парични средства срещу определена дейност през следващ отчетен период - получени безвъзмездно целеви средства ЗАДАЧА Предприятие “Анди” АД има следните активи и пасиви:


Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала