Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Предмет, обект и задачи на счетоводството


Предмет, обект и задачи на счетоводството


Счетоводството е информационна система която има за предмет изследването, отразяването и представянето на всички стопански факти, явления и процеси в отделното предприятие.Това са:

- активите, с които предприятието разполага и които то използва при осъществяване на дейността си;

- финансовите източници на тези активи – собствен и привлечен капитал (пасиви);

  • промените в активите, пасивите и собствения капитал в хода на стопанската дейност

  • стопански операции, предизвикващи тези промени

  • направените разходи

  • получаваните приходи;

  • крайните финансови резултати от стопанската дейност(печалби или загуби)

Имуществото и стопанската дейност на всяко предприятие се състоят от голям брой и при това най-разнообразни конкретни елементи. Активите, пасивите и собствения капитал са сложни икономически категории. В процеса на стопанската дейност под влияние на извършваните стопански операции те непрекъснато се променят по обем и състав. Счетоводството има задачата да ги обхване, изследва и отрази както в тяхното статично състояние във всеки конкретен момент, така и в тяхното движение и изменение през даден период. Счетоводството следва да формира текущо и периодично подробни аналитични показатели за състоянието и изменението на активите, пасивите и капитала.

Класификацията на счетоводните обекти е методологическа основа за счетоводното им изследване и за формирането на счетоводната информация.

Счетоводството използва три вида измерители:

Натурални

Трудови

Стойностни

Паричният измерител има универсално приложение и се използва за измерване, отразяване и изследване на всички стопански явления и процеси.


2.1 Функции на счетоводството


Счетоводството е научно изградена и нормативно регламентирана система от конкретни средства, методи, принципи и действия за относително пълно, непрекъснато, документално обосновано и взаимно свързано изследване, отразяване и представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието и промените в него, на целокупната му стопанска дейност и на резултатите от нея с цел осигуряване на необходимата за стопанскато управление счетоводна икономическа информация.

За счетоводството са характерни следните особености:

  • счетоводството се прилага в отделни предприятия

  • пълнота на счетоводната информация

  • непрекъснатост на процеса на получаване на счетоводна информация през обособен отчетен период;

  • документална обоснованост на информацията

  • стойностна оценка


Стопанското управление взаимодейства със счетоводството.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала