Четв, 6- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Предмет, обект, логика и структура


Икономика на предприятието
27.09.2007Предмет, обект, логика и структура на дисциплината ик-ка на пр.

Пр-то е ф-ма на социална орг., която с течение на времето е станала обект на изуч.от икономич.наука. В резултат се натрупват много знанич относно тенденциите, закономерностите в разв.на пр-та, видовете пр-я, фактори обуслав.развитието им и др. Това дава основание от общата икон.теория да се отдели и обособи самостоятелна научна и учебна дисциплина със свой предмет и обект.

Предмет на ик.на пред. Са методите за изследване и анализ на функциите на дейностите и явлен. И процесите протичащи в отделното прерприятие.

Обект отделното пр-е с присъщите му фирми и дейности. Дисципл.изуч. пр-та през целия им жизнен цикъл, включващ създаване, развитие и растеж в резултат на човешката дейност, приспособяване към условията на вуншната среда, сливане с др. пр-я и прекратяване на дейността им по 2 начина доброволно чрез ликвидация и принудително чрез обявяване на пр-то в несъстоятелност. През всичките етапи на жизнения цикъл пр-та се намират под възд.на 2 групи фирми.

1-вата група ф-ри на външната среда, групиращи се в други политич., икономич., социални, технологични. Външ.ф-ри пораждат заплахи, рискове за пр-та, но определят и техните възможности. Върху тях пр-та не могат да влиаят, а трябва да се приспособяват към тях.

2-рата група на вътрешната среда отнасящи се до материал., финанс.и човекш.ресурси принадлеж.на пр-та, които определ.силните и слаби страни на пр-та. Върху тях пр-та могат да влиаят и те са обект на изучаване на дисципл.ик.на пред.

В предприятията по време на целия жизнен цикъл се осъществява стопанска дейност. Тя се определя като планомерна дейност, която преобразува и разпределя ограничените р-ри с цел задоволяване на човешките потребности. Стоп.дейн.има 3 характеристики:
- планомерно преобразув.дейност (осъществява се на базата на предвар.формулирани цели);
- има за предмет ограничен.р-ри на производството, формулир.от Адам Смит и се отнасят до земята, труда и капитала, а днес + технологиите
- нейният смисъл е да задовол.човешки потребности; пр-то е 1 преобразув.с-ма, която включва вход, преобразув.процес и изход. Входът се представя от обкръж.среда + пазара (потребители, доставчици, конкуренция и разл.маркетингова информация) + ресурсите (производствени мощности, човешки, финансови, енергия и т.н.);

Преобраз.процес протича в преобр.с-ма включваща няколко подс-ми:

- производствена подс-ма включваща земя, сгради, машини и съоръжения, финанси, транспорт, складовото стоп., инструментар.поддръжка, ремонт и инфо
- търговска подс-ма: търговия на едро, на дребно
- финансова подс-ма

Изходът обхваща готови продукти и услуги, данъци, заплати, печалба на пр-то,


Материала е изпратен от: Зия Халил
Изтегли материала