Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Предметни области на управлението на земеделското стопанствоПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО


Обект на управлението е цялостната производствена и стопанска дейност на организационните формирования в земеделието. Най общо се формират три тясносвързани и взамизависими предметни области, обект на мениджмънта производството, маркетинга и финансите.

Управленските решения при производството определят продуктовата комбинация, разпределението на ресурсите, избора на технологични варианти при производствата, снабдяването с работна сила, капитал и други материално-веществени средства за производство. Цел на управлението на производството е получаването на висококачествена стандартна продукция с минимални разходи и реализиране на високи доходи.

Пряко свързана с производството е маркетинговата дейност. Прилагането на печеливши маркетингови решения предполага вземане на управленски решения на основата на анализа на пазарите за производствени ресурси, услуги и на готова продукция.

С производството и маркетинга е свързана е и третата предметна управленска област финансите. Основните решения при тях определят разпределението на собствените финансови средства за текущи вложения, материално стимулиране и дълготрайни инвестиции. Тези решения касаят с избора и създаването на ефективна финансова организация чрез поддържане на оптимални съотношения между собствените и заемни средства, материални запаси и незавършено производство.

Производството като обект на мениджмънта предполага задълбочени знания и познаване на земеделската производствена система като сложно единство (съвкупност) от условия и фактори, които определят производствено-техническата и икономическата обособеност на стопанските субекти.

Съдържанието на темата включва следните основни въпроси:

  • Изясняване на основните характеристики и строежа на производствените системи;

  • Характеризиране на същността и особеностите на земеделската производствена система;

  • Изясняване на икономическата същност на земеделското стопанство ( селскостопанското предприятие).


3.1.Основни характеристики и строеж на производствената система.

Иманентно присъщи елементи на всяка производствена система са целесъобразната дейност на човека, средствата и предметите на труда . Посочените


Материала е изпратен от: Станка Георгиева
Изтегли материала