Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Прекратяване на трудов договор


Нормативно, прекратяването на трудовия договор от работника без предизвестие е уредено в Кодекса на труда – чл.327 и свързаните с него чл.221, ал.1 и чл. 222. ал.2. Прекратяването е свързано и с процедурата по уведомяване при прекратяването на трудовите договори чл.62, ал.3 от КТ. Прекратяването на трудовото правоотношение не е свързано със спазването на определен срок на предизвестие от страна на работника – чл.326, ал.2 от КТ, но е свързано със отношенията, възникващи след прекратяването, уредени в КСО.

По своята правна същност прекратяването на трудовия договор от работника без предизвестие е субективно преобразуващо право, с упражняването на което същият едностранно прекратява трудовия договор. Това право е лично и може да бъде упражнено само лично от работника чрез едностранно волеизявление до работодателя. Упражняването му зависи от волята на работника да сложи край на трудовото правоотношение. В чл.327 от КТ изчерпателно са изброени основанията, на които работникът може да упражни това свое право.

Волеизявлението му в посочения смисъл прекратява трудовото правоотношение, без да е необходимо съгласието на работодателя.

Настоящата процедура разглежда основанията за прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие, момента, в който следва да бъде уведомен работодателят за прекратяването, начина, по който това може да бъде направено, както и момента, от който се счита, че трудовото правоотношение е прекратено.

Основанията за прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие са изброени в чл.327 от КТ:

  • работникът не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури други подходяща такава съобразно предписанието на здравните органи – невъзможността за изпълнение на възложената работа като факт е обективно състояние, което не зависи от субективната воля на лицето и е настъпила именно в резултат на конкретно заболяване.


Материала е изпратен от: Златозара Христова
Изтегли материала