Неделя, 18- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Приход и доход на фирмата. Печалба и ефективност на фирмената дейност


Приход и доход на фирмата. Печалба и ефективност на фирмената дейност


1. Приход на фирмата това е увеличение на разполагаемото количество от дадено оскъдно благо, осигурено чрез използването му за стопанска дейност. Паричния приход представлява количеството пари, което тя получава от продажбата на стоки и услуги през определен период (най-често година). За характеризиране на прихода се използват категории:

1.1. Общ приход (TR) постъпленията от продажбата на продукция, която е създадена(закупена) или като извличането на пари от оказана услуга. ТR се изразява като произведението от реализираното количество продукция и цената за единица от него за определен период: TR =Q x P, където ТR общо приходи от дейността, Q количеството продадена продукция и Р- пазарната цена

1.2. Среден проход (АR) постъплението от единица продадена продукция или оказана услуга за определен период, т.е. AR= TR/Q. (приход от единица продукция). AR зависи право пропорционално от TR и обратно пропорционално от Q продадена продукция.

1.3. Пределен приход (MR) това е добавъчният приход от всяка допълнително реализирана единица продукция или извършена услуга. С този показател се определя прираста на TR по отношение на прираста на продадената продукция MR = TR/Q (приход от единица допълнително продадена продукция). Пределните приходи показват тенденциите, които характеризират финансовото положение на фирмата и състоянието на равновесието в отрасъла Пределните приходи се определят като оптимални величини за максимизиране на реализираните печалби и получените ползи. Приходите биват редовни (от производството) и случайни (допълнителни) приходи.

2. Доход на фирмата парично постъпление, което е в повече от необходимото за възстановяване на разходите, които фирмата е направила за производството и реализацията на продукцията.

3. Печалба(загуба) на фирмата това е доходът, осигуряван от използването на капиталови блага (материални активи) за извършването на стопанска дейност. Тя се получава по формулата P=TR-TC

3.1. Счетоводна печалба е разликата между общите приходи и общите разходи на фирмата за определен период от време (най-често година), преди облагане с данък. Според производствения аналитичен подход тя е сумата от нормалната и икономическата печалба.

3.2. Нормалната печалба е обичайната възвръщаемост на вложените производствени фактори при най-доброто им използване. Тя се получава, когато общите приходи са равни на нейните пълни икономически (парични+алтернативни) разходи. Тя е реална величина, изразяваща нормалното възнаграждение от капиталовия и природния фактор.

3.3. Икономическа печалба - добавъчната печалба, която се явява като прираст над нормалната. Тя се получава, когато приходите на фирмата са по-големи от нейните икономически разходи и по своята същност е тази положителна разлика. Получаването на икономическа печалба не е задължително явление

3.4. Балансова печалба счетоводната печалба с приспаднатите данъци, т.е. тя включва алтернативните разходи и чистата(нетна) печалба за разпределение.

4. Норма и маса на печалбата показател за ефективното използване на капитала и неговата възвръщаемост като производствен фактор. Нормата на печалбата P` се определя по формулата: P`= (P / K) x 100, където Р маса на печалбата (чистата печалба за разпределение в абсолютна стойност); К вложен капитал.


Материала е изпратен от: Margarita Stoyanova
Изтегли материала