stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-05 08:37:08 [path_image] => /ufiles/2/148/153584/prihodi-64.png [article_excerpt] => Приходи 11.1. Състав на приходите. Приходите се дефинират като брутният поток от икономически ползи през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато тези потоци водят до увеличение на собствения капитал, различно от увеличението, свързано с вноските от акционерите. Сумите [meta_keywords] => приходи,състав,приходите,приходите,дефинират,като,брутният,поток,икономически,ползи [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153584 [title] => Приходи [article_page] => 1 [article_html] =>

Приходи


11.1. Състав на приходите.

Приходите се дефинират като брутният поток от икономически ползи през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато тези потоци водят до увеличение на собствения капитал, различно от увеличението, свързано с вноските от акционерите.

Сумите, събирани от името на трети страни не се признават като приход.


Приходи могат да възникнат при:

Приходи могат да възникнат и от операции с валута, с финансови инструменти, при последваща корекция на стойността на активите.


Според повода за тяхното възникване и обичайното счетоводно третиране на приходите те се разделят на:


11.2. Признаване, оценка и организация на отчитането.

Критериите за признаване на приходите се прилагат обикновено за всяка сделка поотделно. Възможно е, обаче, да се прилагат към отделни компоненти на сделката. Обратно, критериите за признаване на приходите се прилагат към група сделки, когато те са свързани така, че търговския ефект не може да се установи самостоятелно за всяка една от тях.

Признаването на приход от продажба на активи е свързан с преценка дали активът е бил продаден и може да се отпише от баланса и дали приходът от продажбата е надеждно оценим и е вероятно сумата да бъде получена от купувача. Следователно приход следва да се признае, когато е приключил процеса на продажбата. Процесът на продажбата се счита за приключил, ако са изпълнени следните условия:

А) предприятието е прехвърлило върху купувача значителна част от рисковете и изгодите от собствеността върху стоките.

Б) предприятието се е отказало от участие в управлението и ефективен контрол върху стоките

В) сумата от прихода може да бъде надеждно изчислена

Г) има вероятност сделката да донесе бъдещи икономически изгоди на предприятието

Д) направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката могат да бъдат надеждно изчислени.


Що се отнася до критериите в), г) и д), те са лесно приложими при всички видове сделки за продажба на стоки и продукция. В смисъл, че за да признае прихода, предприятието трябва да може да го изчисли, както и разходите, направени за продадения актив обикновено са надеждно опрделими още преди момента на постъпване на прихода. По-трудна е преценката по отношение на критериите а) и б), тъй като тяхното приложение е различно при продажби с различни условия по сделката.


Признаване на приходи от продажби на активи.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 7 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153584/prihodi-64-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153584/prihodi-64-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Тодорова [user_id] => 14560 )