Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Приходна система на местните власти


ПРИХОДНА СИСТЕМА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Принципите за изграждане на приходната система на местните бюджети са следните:

 1. Принцип на данъчно облагане според ползите от потреблението на публични блага – приложими при делими публични блага

 2. Принцип на данъчно облагане според възможността за плащане

 3. Приходите от търговски дружества на местно подчинение да постъпват преди всичко в местния бюджет

 4. Приходите на общините трябва да се формират и от дейността на останалите търговски дружества с държавна, частна или смесена форма на собственост за да са заинтересовани общините от тяхното съществуване

 5. Приходите да са акумулират така, че да стимулират общините да разкриват нови източници на средства

 6. Приходите да се формират така, че да отчитат стоящите социално-икономически задачи пред общините

 7. Преразпределението на приходите на общината в нейните кметства да е така, че да се създават финансови условия за развитието им.

Формулирането на приходната система на местните бюджети трябва да отговаря

на следните изисквания:

 1. да е достатъчно стабилна, устойчива, лесна, проста, справедлива и непротиворечива

 2. да е изградена така, че да позволява както задоволяване на бюджетните разходи, така и да стимулира местните органи на самоуправление да формират достатъчно собствени средства

 3. да стимулира и позволява проявяването на инициатива при разрешаване проблемите на местното население като в същото време да е налице контрол, който да не допуска разхищаване и безстопанствено поведение към общинското имущество

 4. структурата на приходите на общините не трябва да се поставя в силна зависимост от трансфера на ресурси от Републиканския бюджет

Специфичните условия на фискална децентрализация в България поставят и някои допълнителни изисквания относно приходната система и нормативна база:

 1. за финансова адекватност(достатъчност) спрямо компетенциите на разходите – на практика общините имат по-големи разходни правомощия – според различните закони и недостатъчно приходи за да се осъществят правомощията. От тази част разпределението на финансовите ресурси в публичния сектор между централната и местните власти следва да гарантира по-големи възможности на местните власти за да се гарантира изпълнението на дадените им пълномощия

 2. изискване за стабилност и регулярност на финансовите ресурси във времето – налага се поради честите промени в законовата база, касаеща приходната система на местните финанси. Това изискване може да бъде постигнато ако обхвата на величината на приходите на местните власти бъдат фиксирани на дългосрочна основа

 3. изискване за стабилна и адекватна нормативна уредба в сферата на местните финанси. Приходната система на местните власти трябва да бъде нормативно определена не само ежегодно със Закона за държавния бюджет, а и с други самостоятелни законови уредби


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала