Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Приложение и потребители на счетоводната отчетност у нас на настоящия етап


-печалба от дейността

-приходи от дейността

2. Привлечен капитал – представлява стойностния размер на онези активи, след придобиването на който е възникнало някакво задължение към трети лица. Той обхваща:

-получени заеми

-задължения към – доставчици, персонал, съдружници, бюджет и социални осигуровки, други кредитори.

-финансирания

Отчетът за приходите съдържа:

  • Приходи от дейността – от реализацията на продукцията; от продажба на стоки; от извършени услуги; от дотации; други приходи от дейността;

  • Финансови приходи – от лихви; положителни разлики от валутни операции; положителни разлики от сделки с движими ценности; други финансови приходи;

  • Извънредни периоди – получени глоби и неустойки; излишъци от стоково-материални ценности; изписани задължения поради давност; други извънредни приходи;

Отчетът за разходите съдържа:

  • Разходи по дейността – за суровини и материали; за външни услуги; амортизационни отчисления; за заплати; за социални осигуровки; други разходи;

  • Финансови разходи – отрицателни разлики, валутни операции; отрицателни разлики при сделки с движими ценности; други финансови разходи;

  • Извънредни разходи – платени глоби и неустойки; липси за сметка на предприятието; несъбираеми вземания.

2. Като разлика м/у притежаваното от предприятието имущество в края на отчетния период и източниците му на средства.


Реализирани финансови резултати = Сума от разполагаемото имущество (средства) към даден момент – Сума на източниците на съответното имущество с изключение на печалбата.

ІІ. Показатели за установяване на реализираните финансови резултати

1. На база информацията от “отчета за приходите и разходите”.

1.1. Ефективност
1.2. Структура на приходите и разходите

1.3. Динамика на приходите и разходите


Материала е изпратен от: Леман Айридин
Изтегли материала