Вторник, 19- ти Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Педагогика

Принципи на възпитание


Принципи на възпитание

Определение

 • ПВ са елемент от общопедагогическите принципи и като такива та отразяват основни закономерности на педагогическия процес

 • Принципът на възпитанието е педагогическо понятие за обозначаване на ръководните, изходните начала или идеи, върху които се основава възпитателната дейност.

Значението на ПВ

 • ПВ определят характера и съдържанието на възпитат процес, неговите насоки на развитие

 • ПВ улесняват подбора на средствата, чрез които се извършва определена възпитат дейност.

 • ПВ насочват към най-подходящите форми на възпитат въздествие.

 • ПВ спомагат за по-точно определяне на резултатите от възпитанието.

Класификации

 • 4 основни групи:

-за структуриране на възпитателната система,

 • за функционалните зависимости между компонентите на системата,

 • за функциониране на възпитателния процес,

 • за отчитане на възпитателните резултати

 • система от принципи- „общоприети” и „дискусионни

Съдържание на отделни възпитателни принципи:

 • Принцип за индивидуален подход към възпитаника. Изразява идеята, че при взаимодействието и взаимоотношенията с подрастващите възпитателят трябва да се съобразява с техните индивидуални особености.

Принцип на възпитаване в и чрез колектива. Изразява идеята, че в своята възпитателна работа възпитателят може да използва формиращите възможности на колектива от подрастващи върху отделната личност.  Самият принцип съдържа два нюанса - възпитаването в колектива означава да се използват от възпитателя особената атмосфера на колективния живот, общественото мнение, формалните и неформалните взаимоотношения;

възпитаване чрез колектива означава възпитателят преднамерено да предявява своите изисквания не пряко към отделната личност, а чрез помощта на колектива. Принцип за взискателност и уважение към личността. Изразява идеята във възпитателните взаимоотношения възпитателят да съблюдава някаква мяра между две крайни състояния - изискването и зачитането на интересите на възпитаника.

Уважението (в рамките на този принцип) е призвано да укрепи чувството за собствено достойнство, за собствената значимост на подрастващия, да му вдъхва вяра във възможностите, както и да мотивира положително желанието за участие в процеса на собственото му формиране.

Принципът за единство на възпитателните изисквания изразява идеята, че възпитателният процес е много по-ефективен, ако между разнообразните въздействия върху личността съществува единство, ако те не си противоречат.

Следователно това е преди всичко принцип, който може да бъде възприет от някакъв колективен педагогически субект, а именно - родителите в едно семейство, учителите и възпитателите в рамките на дадено училище, възпитателните фактори в региона.


Материала е изпратен от: Руслан Добрев
Изтегли материала