Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Социална политика

Проблематиката на начина на живот на хората


Проблематиката на начина на живот на хората е неотделима от проблематиката на по-общия философски въпрос за смисъла на живота. Проблемът намира място още в древността в трудовете на Платон, Сократ, Аристотел, а може би и в трудове на по-ранни мислители. През последните векове отговор на този въпрос са търсили такива изтъкнати умове, като Бенедикт Спиноза, Дейвид Юм, Имануел Кант и др.//Отговорът на въпроса за същността на начина на живот на хората е свързан с такива категории, като цивилизация, ценности, потребности, интереси, творчество, култура, себеутвърждаване, мотивация и други от този порядък. По същество въпросът е интердисциплинарен, обединяващ различни области на знанието на основата на единството на релацията "обект - субект", в случая "човек - общество". Това предполага ползване при изучаването му на дедуктивни и индуктивни методи, на анализ и синтез, намиращи най-ефективна форма на приложение чрез системния подход.//Досега изследванията в България по въпросите на измененията на начина на живот и тяхното регулиране, сравнени с изследванията по други въпроси на развитието на обществото (например в областта на макроикономиката или развитието на отделни отрасли и дейности), относително изостават. Те изостават и в сравнение с изискванията на реалното развитие на обществото. Дискутират се предимно на общотеоретично ниво такива въпроси като определението на начина на живот, а по-конкретно - само отделни частни аспекти. Показателен в това отношение е фактът, че НСИ следи само в ежегодната публикация ''Жизнено равнище на населението в България" твърде ограничен кръг показатели в икономическата макрорамка -за демографията и за жизнената среда. Състоянието на проученост на въпроса в другите страни в преход не се отличава съществено от това в България.//За изясняване същността на начина на живот на хората е необходимо да се дефинира коректно понятието и да се характеризират основните подходи за изучаване на явлението.// Работното определение на начина на живот е исторически утвърдило се единство от утвърдени форми на жизнени дейности, отношения и ценностни ориентации на социалните субекти, чрез които последните възпроизвеждат своя материален и духовен живот. Това определение има предимно социологически характер, но в достатъчна степен позволява икономически и дори политологи-чески интерпретации.// Качеството на живота е специфичен аспект


Материала е изпратен от: Стефанка Симеонова
Изтегли материала