Пон, 13- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проблеми на управлението на човешките ресурси в съвременното българско училище


От една страна най-ценният и важен елемент в структурата на училището е персоналът.От неговите качества и професионализъм зависи просперитета на институцията и затова ръководителят е заинтересован от непрекъснато развитие и усъвършенстване на човешкия потенциал.

От друга страна,училището като система има своите специфични особености,което оказва съществено влияние върху процеса на управление на персонала.

То има ясно изразена мисия като основна институция в рамките на цялата образователна система,т.е. със закон е определена неговата същностна цел,роля,функции,отговорност,точно и ясно са формулирани както неговите общи,така и специфичните му цели,произтичащи от типа училище,от неговия профил и от възможностите,които предлага за образование на учащите се.Изграждането на училището като система означава постигане на хармония при формиране на неговите вътрешни звена и елементи (класове, паралелки,групи,потоци, кръжоци, състави, клубове и др.),като се съблюдават принципите за приемственост, специализация(по интереси,по възможности,по постижения и др.), вътрешна връзка и обвързаност по посока на целите,ориентирани към едно добро,актуално,модерно,търсено и желано образование на учениците. Всяко училище има точно определено място в образователната система,то е нейна подсистема и в този смисъл се намира в преки връзки с редица други системи и подсистеми от по-висш и по-низш ранг,установява взаимоотношения и взаимодействия с множество фактори в хоризонтален и вертикален план и от действието на тези връзки-честота,обхват, информационна осигуреност,единодействие и т.н. до голяма степен се определя входното равнище ,функционирането на училището като система и неговите резултати на изхода.Важен момент е точното определяне на функциите на всяка подсистема вътре в училището,така че да се осигури успешното реализиране както на общите му цели,така и на целите на обучението във всеки клас,по всеки предмет,за всеки урок,за всеки ученик.

Изграждането на организационно-управленската структура на училището предполага формиране на вътрешноучилищни управленски органи-педагогически съвет,ученически съвет,методически,експертни програмни съвети, комисии, щабове, училищно настоятелство;определяне на техните цели,роли,функции,състав и т.н.Ефективното управление отхвърля формалното съществуване на органи и структури.Всеки орган се изгражда за да изпълни точно определени функции и ако той не действа,трябва да се установят причините,да се установят факторите,които му влияят.Всяко училище е в правото си да изгражда значително повече органи от тези,определени в ЗНП и ППЗНП,които в зависимост от типа и спецификата на училището биха му позволили да управлява по-добре една или друга дейност,сфера,профил.Особено ценен е елементът доброволност и незадължителност на органите,което предполага алтернативи, възможност за избор на такава структура и органи,които имат здрав практически смисъл,по най-добър начин да обхванат и ръководят училищните дейности.Училищната управленска структура е добре да бъде опростена,с минимален брой звена,но в същото време гъвкава,бързо реагираща на промените и процесите вътре и извън училището,да бъде действаща и ефективна.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала