Сряда, 23- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проблеми на управлението на човешките ресурси в съвременното българско училище


По отношение на квалификацията на педагогическия персонал трябва да посочим и грижата на държавата.Учителското съсловие е единственото в България,което има собствен институт за усъвършенстване и квалификация-ДИУУ,гр.София,където ежегодно се организират програми и курсове,свързани с динамичните промени в образователната система,с въвеждането на компютърните и информационни технологии в българското училище.

Високи изисквания и грижи за хората трябва да проявява директорът и към обслужващия персонал,да го подбира и ръководи дейността му така,че той максимално да осигурява реда и хигиената в училището,да се поддържа висока култура на взаимоотношения с учителите, учениците, родителите.Учениците да се учат да уважават неговия труд,да му съдействат и помагат при изпълнение на служебните задължения.Хората,извършващи спомагателни дейности да работят всеотдайно,да уплътняват работното си време,да съвместяват длъжности ,с оглед по-доброто и по-икономично обслужване на учебния процес.

Важен елемент от управлението на човешките ресурси в училище е т.н. „сума от навици”.Той включва съхраняване и утвърждаване на добри училищни традиции,на висока училищна култура,взискателност у всеки и към всеки за постигане на качествена подготовка на учениците,запазване и развиване на всичко ценно,което е донесло успех в работата.”Сумата от навици” предполага добра методическа и технологична квалификация на учителите,висок професионализъм,сътрудничество,грижа за ученика, гарантиращи успеха в подготовката му на изхода на училището.

Близко до това съдържание е и елементът „съвместни ценности”.Той предполага приобщеност към дейността на училището,всеотдайност в работата,мотивираност и на учителите и на учениците за успешен труд,системност и убеждение,че от труда на всеки зависи успехът на училището като цяло и подготовката на отделния ученик,съпричастност и в труда,и в постиженията,и в проблемите и трудностите на училищния живот.


Материала е изпратен от: Матей Йорданов
Изтегли материала