Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Проблеми при нормативното регламентиране, типовата балансова схема и структурата на счетоводния баланс. Форми на баланса


Проблеми при нормативното регламентиране, типовата балансова схема и структурата на счетоводния баланс. Форми на баланса

За да изпълни своето предназначение счетоводният баланс трябва да има определен строеж и структура. Както вече беше посочено активите, пасивите и капитала се представят по определен ред, който по същество изразява същността на балансовата схема или формата на баланса. Известно е, че начинът на построяване на счетоводния баланс има изключително важно значение за обхвата и качеството на получаваната информация, поради което проблемът за формата и структурата на баланса заема централно място във всички страни и е предмет на множество дискусии сред представителите на различните счетоводни школи (италианска, френска, немска, американска, руска и т.н.). Резултатите от тези обсъждания намират отражение в редица стандартизационни документи, както в отделните страните, членки на Европейския съюз, така и в световен мащаб.

Анализирайки проблема за формата и структурата на баланса следва да се отдели необходимото внимание и на развитието на тези процеси в рамките на бившите социалистически страни, членки на СИВ. Разглеждайки методологията на счетоводната отчетност, специалистите от тези страни се обединяват около идеята за изготвяне на универсална балансова схема, приложима във всички страни – членки. Като основна предпоставка за разработването и прилагането на единна балансова схема се посочва все по-разширяващата се икономическа интеграция между отделните страни като през 80 – те години на миналия век се провеждат конкретни проучвания относно възможностите за намаляване на различията между балансовите схеми на отделните страни, членки на СИВ и оптимизиране на броя на разделите и балансовите статии на бъдещата единна типова схема.

Проблемът за нормативната регламентация и представянето на активите, пасивите и капитала в счетоводния баланс на предприятието заема централно място в изследванията на редица български учени, работещи по проблемите на теорията на счетоводството. До голяма степен резултатите от тези изследвания се използват за подобряване на типовата балансова схема и усъвършенстване на нормативната уредба по счетоводство. В българската практика задължителното съставяне на счетоводен баланс се регламентира по нормативен път. Още първият закон за търговските книги от началото на миналия век в неговия член 4 – ти регламентира, че всеки търговец е длъжен при започване на търговията и в края на всяка търговска година да опише подробно актива, пасива и капитала на предприятието си и да ги изложи по заглавие на съставните им части във форма на равносметка (баланс).1 Аналогичен текст (чл. 33) съществува и в действащия тогава Търговски закон. Имайки предвид посочените нормативни актове може да се установи, че в началото на миналия век българското търговско и счетоводно законодателство отделя много повече внимание на инвентара, разглеждайки последния като подробен опис на имущественото състояния на търговеца (състоящо се от неговите активи, дългове и чисто имущество). Както е видно от една страна в закона за търговските книги думата баланс е спомената само като синоним на думата равносметка. От друга страна Търговският закон регламентира съставянето на подробен опис на своето имущество, като направи равносметка на актива и пасива. Очевидно, че и в двата нормативни акта понятието “баланс” се отъждествява със съставянето на равносметка за състоянието на актива и пасива. Понятието “равносметка” не изразява същността на счетоводния баланс, а по-скоро може да се отнесе към отчета за приходите и разходите, който показва в разгънат вид начина на получаване на финансовия резултат на предприятието. Подобно смесване на понятията и отъждествяване на баланса с равносметката се дължи на водените през този период спорове относно целта на счетоводния баланс – дали последния има за цел да установи само имущественото състояние на предприятието или той се използва и за установяване на реализирания финансов резултат.


Материала е изпратен от: СТОЙНИЧКА СТОЯНОВА
Изтегли материала