Сряда, 23- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Проблеми при нормативното регламентиране, типовата балансова схема и структурата на счетоводния баланс. Форми на баланса


- Платежоспособността на предприятието може да се установи като се ползва информация по-скоро от други елементи на годишния финансов отчет (например отчета за паричния поток) отколкото от баланса,

- Основните външни потребители на информация от финансовите отчети са инвеститорите, а не кредиторите на предприятието,

- В съвременните условия предприятията извършват твърде разнообразна дейност, поради което отделните коефициенти за ликвидност не винаги представляват адекватен измерител за платежоспособността на предприятието,

- Дейността на все повече предприятия е свързана с извършването на различни видове услуги, поради което при установяване на тяхната платежоспособност все по-малко значение ще има ресурсната им обезпеченост.

В началото на третото хилядолетие, когато международните стандарти се приемат или предстои да се приемат за пряко прилагане от определен кръг (или всички) предприятия във все повече страни – най-вече тези, членки на Европейския съюз се търсят възможности за разработване на балансови схеми, допустими както по смисъла на МСФО, така и по IV Директива на ЕС. На практика тези схеми представляват един компромисен вариант и са резултат на консенсуса между специалистите от две твърде различаващи се помежду си счетоводни системи като стремежа е да бъдат задоволени интересите на различен кръг потребители. Един такъв счетоводен баланс може да се представи по следния начин:

Таблица 3

Счетоводен баланс допустим по МСФО и IV Директива на ЕС

Съдържание

Текуща година

Предходна година

Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудванеИнвестиционни имотиНематериални активиДългосрочни инвестиции в асоциирани предприятияДруги инвестицииДългосрочни вземанияОтложени данъчни активиТекущи активиМатериални запасиКраткосрочни вземанияБорсово продаваеми ценни книжаПарични средства и парични еквивалентиОбщо активиСобствен капиталЕмисионни премииПреоценъчен резервДруги резервиФинансов резултатНетекущи пасивиЗадължения към банки и други финансови институцииОтложени данъчни пасивиЗадължения за пенсииПровизииТекущи пасивиТекущи задължения към банки и други финансови институцииТърговски задълженияТекущи данъчни задълженияОбщо капитал и пасиви
Имайки предвид бъдещото членство в Европейския съюз нашата страна декларира, че големите предприятия следва да изготвят своите отчети на база Международните стандарти за финансово отчитане, а малките и средни предприятия на база международните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Отпадна изискването счетоводният баланс да се изготвя по типова балансова схема. Даде се възможност на предприятията в зависимост от степента на същественост да определят съдържанието на отделните балансови статии, както и информацията, която подлежи на оповестяване в приложението към Годишния финансов отчет. Отпаднаха ограниченията по отношение на възможността за обезценяването на вземанията и дългосрочните инвестиции. Допусна се посочването на допълнителни балансови статии и междинни сборове, когато ръководството на предприятието счита, че това ще доведе до по-вярно и по-честно представяне на финансовото състояние на предприятието.


Материала е изпратен от: СТОЙНИЧКА СТОЯНОВА
Изтегли материала