Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Проблеми при реализиране на правата, задълженията и отговорностите на вещото лице.


Не е предвидена възможност за участниците в съдебните производства, да подават оплаквания или сигнали срещу експерти/вещи лица. Не съществува орган, който да разглежда постъпилите сигнали и да предприема конкретни мерки. Очевидно съществуващите пропуски в законодателната уредба, подхранват установените корупционни практики в областта на изготвянето и представянето на експертните заключения.Използвани източници:


1. Дочев, М., Хр. Дочев - „Съдебно - счетоводни експертизи”

2. Сталев, Ж. -„Българско гражданско процесуално право”

3. Граждански процесуален кодекс

4. проф. Цеков, Ц. -„Криминалистика”

5. Влахов, Кр. - „Актуални проблеми на новия ГПК”

6. Закон за съдебната власт

7. Наредба № 1 от 16.01.2008 г., за вписването и, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

8. Интернет
Списък на направените съкращения:


ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

АПК - Административно-процесуален кодекс

НК - Наказателен кодекс

НПК - Наказателно-процесуален кодекс

ГПК - Граждански процесуален кодекс

ЗСВ - Закон за съдебната власт


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала