Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Проблемът за оценката в счетоводството1 Свраков, А. Средновековие и счетоводство. “Делова седмица,1994, № 43, с. 6

2 Свраков, А., пак там.с. 6

3 Добрев, Д. Счетоводството в своя произход и научна основа. С. 1937, с.14

4 Вж. по-подробно Гериловски В., Оценките в годишните баланси. Годишник на ВТУ – Варна, 1931-1933, с. 14-15

5 Вж. по-подробно Берберов,Б. Цит. съч., с. 42-45, също и Бухгалтерский учет в западных странах. Изследване, публикувано в интернет. (www. referats.net/cgi-bin/referats/rkr/search.cgi?query=2002-%EO-1661&catid); Георгиев, В. С. Стефанов Оценките на активите и пасивите и влиянието им за формирането на резерви Годишник на Икономически Университет - Варна, том 69, 1999, с. 63-88.


6 Берберов, Б. Цит. съч., с. 44

7 Цит. по Палий, В, Я.В. Соколов, цит. съч. с. 94. Подобна теза застъпва и руският счетовед Гуляев – “Оценката на отделни части на имуществото следва да се разглежда по-скоро като задача на политическата икономия и стопанската политика отколкото като задача на счетоводството,” пак там, с. 95

8 Пак там, с. 95

9 Градев, Н. И др. Теория на счетоводството и счетоводство на основните отрасли. Варна, “Г. Бакалов,” 1981, с. 34.

10 Бахчеванов, П. Цит. съч., с. 172

11 Бахчеванов, П. Цит. съч., с.296

12 Александрова, Н. За същността и видовете счетоводни оценки: едно субектив(истич)но мнение. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, 2003, № 3, с. 108.

13 Новиченко, П. И др. Обща теория на счетоводната отчетност.Свищов 1982, с. 251

14 Новиченко, П. И др., цит. съч., с. 117

15 МСС 2001 Общи положения, пар. 99. С. “Форком,” 2001, с. 69

16 Понятието “продажна цена” се разглеждаше като аналог на понятието “справедлива стойност” по смисъла на МСС

17 Цената се нарича историческа защото е валидна само в момента на придобиването на активите и възникването на пасивите.

18 Под предвидимо бъдеще следва да се разбира периода от време до една година от изготвянето на финансовия отчет или до шест месеца от подписването на одиторския доклад.

19 В обратния случай (когато предприятието е в несъстоятелност или ликвидация)се приема, че то ще прекрати съществуването си в сравнително кратък период от време. Това обстоятелство налага предприятието да прекласифицира всички дълготрайни активи като краткотрайни (тъй като те няма да се използват продължителен период от време и да носят изгода в бъдеще) и да ги оцени по т.нар. ликвидационни оценки, т.е. по цени по които могат да бъдат реализирани на пазара с цел удовлетворяване претенциите на кредиторите.Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала