Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Проблемът за оценката в счетоводството


Първите опити за теоретично изясняване на проблема за оценките датират от края на XIX и началото на XX век. Това е периода, през който възникват значителен брой счетоводни теории, всяка от които се стреми да постави счетоводството на научна основа и да обясни и обоснове основните счетоводни принципи и логиката на записванията по сметките. До голяма степен тези теории могат да се разглеждат и като теории за оценката, тъй като централно място в тях заема именно проблемът за оценката на активите и пасивите, по които последните следва да се представят в годишния счетоводен баланс. Изследванията на отделните автори могат да бъдат систематизирани в две направления от юридически и от икономически (счетоводен) аспект.

През периода от края на XIX до 20 – те години на XX век проблемите на оценката на активите и пасивите са обект на засилено внимание от страна на юристите, което се дължи най-вече на нормативно регламентираните (в търговското законодателство) правила за оценка на активите и пасивите на някои предприятия (най-вече акционерни дружества). Това до голяма степен определя и юридическата насоченост на изследванията на отделните автори.5 Независимо от различията в становищата на отделните автори може да се установи, че на този етап широко са застъпени три основни теории за балансовите оценки.

- Теория на обективните пазарни цени, съгласно която активите на предприятието следва да бъдат оценявани, независимо от различните нюанси в разбиранията на отделните нейни поддръжници по действащите пазарни цени към датата на съставяне на баланса. Представителите на тази теория (Илмари Коверо, Ф. Щромбек, Щауб и др.) свързват оценката на дружественото имущество с презумпцията, че активите на предприятието ще бъдат реализирани в близко бъдеще на пазара и на тази база се определя обективната (дневна) стойност на тези активи, по която последните следва да бъдат представени в годишния счетоводен баланс.


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала