Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Проблемът за оценката в счетоводството


Имайки предвид гореизложеното може да се обобщи, че в специализираната литература през първата половина на миналия век централно място заема проблемът за оценките на активите и пасивите в годишния счетоводен баланс. Всички останали въпроси на счетоводството (групирането на балансовите статии в баланса, връзката между баланса и сметките, принципа на двойното записване и др.) са значително по-малко дискутирани. До голяма степен балансовите оценки през този период са изследвани предимно от юридически аспект, което се дължи на доминиращото влияние на юристите, породено от споровете, които се водят по отношение на нормативно регламентираните правила за оценка на активите и пасивите. Тези научни дискусии, водени в продължение на повече от 10 години главно в немската счетоводна литература оказват влияние върху развитието на теоретичната счетоводна мисъл, като някои от идеите на Шмаленбах, Шмид, Лайтнер и други са взети предвид при разработване на търговското законодателство на европейските страни, а други са залегнали в международните счетоводни стандарти. През този период са се оформили и двете противоположни становища относно приложимостта на оценката в счетоводството. Първото на немският икономист Ф. Лайтнер – “Счетоводството само по себе си не оценява нищо и не създава самостоятелно никакви оценки, а само получава такива отвън” 7 и другото на френските икономисти Леоте и Гилбо – “Оценките се получават от счетоводството и не се установяват на базата на по-малко или повече произволни критерии.”

В българската специализирана литература по счетоводство от първата половина на ХХ век проблемите за оценката на имуществото на търговеца за целите на представяне на последното в годишния счетоводен баланс се разглеждат предимно в практико-приложен аспект като практически липсват опити за теоретичното им изясняване. Изследванията са насочени предимно към критично анализиране на действащите правни норми относно балансовите оценки, съпоставянето им със законодателството на европейските страни (най-вече Германия и Франция) и търсенето на възможности за усъвършенстване на българското търговско законодателство.8


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала