Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проектиране на концептуалния модел на системата на управление на ЛЗ


VI. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЗ


6.1 Определяне на обектите, периодите и равнищата на управление на лечебното заведение

Определянета на обектите, периодите и равнищата на управление е необходимо условие за правилното определяне на желаните възможни състояния на отделните елементи на обекта на управление и на тази база дефиниране на функциите на управление за изпълнение на поставените цели.

Номенкратурата на на обекта на управление на лечебното заведение се определя възоснова на два признака: ресурсен и процесен. На основата на ресурсния признак обектите на управление на ЛЗ са:

 1. Пациентите като основен обект за оказване на здравна помощ

 2. Производствените условия и медицинска техника за диагностична и лечебна дейност

 3. Транспортните средства

 4. Финансовите ресурси

 5. Енергийните ресурси

 6. Хотелското стопанство

 7. Ремонтно-поддържащо и енергийно стопанство

Когато обектите на управление се обособяват по процестния признак обобщената номенклатура ще има следния вид:

Доболнична здравна помощ

Болнична здравна помощ.

Рехабилитационна и др.

Периодите на управление се приемат като се има предвид традиционните периоди на формиране на плановите и отчетни показатели, характеризиращи здравната помощ :

 1. Непериодично

 2. Дневно

 3. Седмично

 4. Месечно

 5. Тримесечно

 6. Годишно (двугодишно)

 7. Петгодишно (перспективно)

В лечебното заведение управлението се реализира в следните йерархични нива:

 1. Лечебно заведение

 2. Отделение

 3. Клинична пътека


6.2. Проектиране на концептуалния модел на целевата структура за управление на ЛЗ

Както вече бе посочено проектиране на организационната структура на управление на ЛЗ започва с разработването на система от цели на управление .Под цел в най-общия смисъл ще разбираме идеалния резултат (желаното бъдещо състояние) за чието достигане се предприемат едни или други действия. Зададената в определени, конкретни условия целите се превръщат в задачи за управление. Целта е насочена към по-далечно бъдеще, задачата се отнася до по-близък планов период.

Перспективните цели, наричани още стратегически цели или цели на развитието, се полагат в основата на формирането на програмно-целевите подсистеми на апарата на управление. Текущите цели (управленческите задачи) служат за основа на разработванато на функционалните подсистеми.

При проектиране на целите на управление на лечебното заведени трябва да се спазват следните основополагащи начала (принципи):

 • целите на управление трябва да произлизат от потребностите, свързани с развитието на обекта на управление (здравната помощ);

 • реализирането на целите трябва да се оценява по определни критерии;

 • формирането на системата от цели на управление трябва да се осъществява чрез декомпозиране на глобалнана цел на управление съобразно йерархичния строеж на ситемата;


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала