Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Произход, същност и еволюция на парите


Произход, същност и еволюция на парите


Парите са един от продуктите и символите на цивилизацията.Те са древно и спонтанно човешко изобретение, чийто “корени” стигат до първите случайни актове на размяна (на продукти или блага ) между хората.


  1. Произход и причини за възникването на парите:

Произходът на парите се свързва от различните автои и школи с три основни фактора и причини:

  • Държавата, която се смята за “творец” на парите. Основен привърженик на тази държавна теориян за парите е Георг Кнап. Днес паричната емисия и паричното обръщение са под контрола на държавата в лицето на нейната национална банка.

  • Изискванията и закономерностите на стоковото производство и обръщение

  • Техническите трудности, с които е свързана натуралната размяна (бартерът), а така също и намаляването на високата издръжка на обръщението, която той обуславя. Приемат се и двете виждания – парите като единствена алтернатива на бартера и бартера като единствена алтернатива на парите. Бартерът разкъсва сделката във времето и пространството, а това разкъсване стои в основата на обособяването на паричната и реалната икономика.

  1. Същност на парите:

2.1. Общо за същността на парите:

Въпросът за същността на парите е изключително дискусионен, а мненията – противоречиви. Историята познава множество школи и теории, които се опитват да обяснят същността и ролята на парите по различен начин. По-важните от тях са: металическата теория за парите (меркантилизъм), теория за перите като техническо средство, номиналистическа теория за парите, количествена теория за парите(Монтескьо), теория за трудовите пари (Прудон), трудовата теория за стойността на парите на класиците на икономическата наука А.Смит, Д.Рикардо и К.Маркс.

Независимо от многобройните теории за същността и ролята на парите, с известна условност те биха могли да се обобщят в две основни напавления:

  • Стоково-стойностно – парите произхождат от стоковия свят, самите те са стока и притежават всички нейни атрибути и преди всичко собствена стойност.

  • Функционално–количествено направление – пари е всичко, което изпълнява парични функции и стойността им зависи от тяхното количество съотнесено към количеството на стоките и услугите, чието обръщение те обслужват.

Функции на парите:

Същността на парите намира проявление в изпълняваните от тях функции. В качеството си на всеобщ еквивалент парите изпълняват четири основни функции:

  • Сметна или разчетна единица за измерване на стойността (ценността на стоките и услугите), т.е. мярка на стойността и средство за изразяване и съпоставяне на цените им. В исторически план стоковите пари и златните и сребърни монети са били първи и са притежавали собствена стойност. Съвременните пари нямат нито собствена стойност, нито представителна стойност, а само декретна номинална стойност или покупателна сила. Обезценяването на съвременните пари или инфлацията е заложено в самата им същност.

M .V = T . P


M – количество пари в обръщение


Материала е изпратен от: Генослав Димитров
Изтегли материала