Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Произход, същност и еволюция на парите


Произход същност и еволюция на парите.

Стоян Костадинов


1.Произход и причини за възникването на парите

Темата пари е вечна, но тя е особено привлекателна и актуална през последните над две столетия във връзка с прехода към развито стоково стопанство.

Произходът на парите се свързва от различните автори и школи с три основни фактора и причини, а именно:

а) Държавата, която се смята и приема за „творец" на парите. Най-горещ привърженик на т. нар. държавна теория за парите е Георг Фр. Кнап. Той твърди, че „нито златото, нито среброто са всъщност па­ри; тези два метала са само материалът, от който държавата изготвя па­рите... парите във всяка държава са една историческа обусловеност и юридически дефинирана категория". Следователно „...парите... са творение на държавната власт"; те са създадени от държавата, за да обслужват стоковото обръщение.

б) Изискванията и закономерностите на стоковото произ­водство и обръщение, които инстинктивно, но неизбежно и обективно-исторически са довели от случайната, през пълната, до всеобщата фор­ма на стойността, до всеобщия еквивалент, какъвто се явяват парите в стоковия свят.

В отделни исторически периоди и региони функцията и ролята на всеобщ еквивалент, на „колело на размяната", е изпълнявана от „твърде различни, повече или по-малко неподходящи стоки". Впоследствие обаче, на паричния престол се настаняват и установяват своята абсолютна парична власт благородните метали в лицето на среброто и главно златото. Именно златото е тази специфична стока, с чиято натурална форма обществено се сраства ек­вивалентната форма на стойността и размяната, става парична стока и функционира като пари, т.е. изпълнява парични функции.

в) Техническите трудности, с които е свързана натуралната размяна (бартерът), а така също намаляването на по - високата из­дръжка на обръщението, която той обуславя.

Затрудненията, които съпровождат натуралната размяна или бартера са добре известни и общопризнати. Ето защо произходът и фун­кционирането на парите се мотивират с техническите улеснения, които те допринасят за осъществяване и развитие на обмяната.

Общоприето е, че парите улесняват стоковата размяна.

И така, различни са тезите за произхода на парите или по-точно за главните причини и предпоставки, които обуславят тяхното възниква­не и функциониране. Всяка от посочените три основни тези имат своите аргументи и логика. Наистина, размяната спонтанно поражда еквива­лента в лицето на друга стока, но бартерът безспорно е свързан с неи­моверни трудности и ограничения. Всеобщият еквивалент, т.е. парите преодоляват тези трудности и ограничения. От обикновена те се пре­връщат в специфична стока или благо, във обществен феномен, кумир, едва ли не бог и то всепризнат и всепочитан.

Едва ли обаче може да се оспорва, че всеобщият еквивалент -парите са се появили инстинктивно и спонтанно, но трудно може да се отрече и обстоятелството, че веднъж почувствали тяхната велика сила и роля, хората са съдействали за развитието и усъвършенстването на това велико свое изобретение. В този смисъл техническите трудности, които съпътстват натуралната размяна (бартера) и потребностите от намаляването на издръжката на обръщението и на възпроиз­водството като цяло могат да се приемат като осъзната необходи­мост от прилагането на всеобщия еквивалент. В този процес все по-активна роля започва да изпълнява и държавата, доколкото сечене­то на монети, а в последствие и емисията на банкноти се установява като монополно право на суверена, на държавата. Днес трудно бих­ме могли да си представим съвременните пари и тяхното функцио­ниране без прякото участие в този процес на държавата. От втората половина на миналия век сеченето на монети и емисията на банкноти става основна функция на централните или националните банки, които са одържавени. Така че днес паричната емисия и паричното обръ­щение са под пълния контрол от страна на държавата.2. Същност на парите

2.1. Общо за същността на парите

Различните школи и автори са обосновали свои виждания по въпроса за същността и ролята на парите, което е довело до формули­рането на множество парични теории или теории за същността и ро­лята на парите, а именно:

1. Металическа теория за парите, чиито създатели и основни представители са меркантилистите от периода на ранния и късния (зре­лия) меркантилизъм.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала