Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Производствена Програма


Производствена Програма - 19Пг представлява съвкупност или система от количествени и качествени показатели, измерващи произв и реализацията на дадена продукция в натурално и стойностно изражение и обвързана с опред интервал от време. Чрез Пг в предпр продукцията се конкретизира по обем, идове, срокое и качество. Основна задача на Пг е мах задоволяване потребностите на пазара от една страна и пълно използване на наличните ресурси от др страна. При разработване на Пг е необходимо предпр да отчита степента на използване на наличнитя капацитет, равнището на себестойността и равнището на доходност. Съществуват 2 подхода при разработване на Пг: 1. Пазарно ориентиране: проучване на пазарните потребности ; заплануване на съъответното количество продукция ; разработване на Пг. 2. Производствено ориентиран подход: заплануване на съответното количество ; разработване на Пг ; търсене на конкретни решения или варианти. От изключително значение за Пг е осъществяваната стокова политика на предпр. Стоковата политика са разглежда като съвкупност от дейности, свързани с определяне произв и реализацията на отделните видове продукция, предвид потребността на пазара, съобразено с възможностите на предпр да създава конкурентноспособни изделия и с оглед целите, които си поставя. За осъществяване на ефективна стокова политика е необходимо да се извършат следните подготвително-информационни дейности.Да се определи : 1. за кого ще се произвежда. 2. Какъв тип политика ще се следва. Тя може да бъде: специализация; диференциация ; диверсификация (разнообразие, произв на различни изделия) ; сгментация. 3. Какъв вид стратегия ще се следва: офанзина (настъпателна) ; дефанзивна (отбранителна). Предприятието трябва да набере информация и направи оценка на следните основни моменти: клиентите и техните очаквания ; пазара и неговите основни характеристики ; ключовите технологии които ще се използват ; основните видове продукти или изделия които ще се произвеждат ; целите които ще се преследват ; да се анализират и оценят силните и слабите страни на самото продприеятие ; предпр трябва да проучи какви са характеристиките на заетата в него раб сила. ; необходимо е да се проучи имиджа към който се стреми предпр ; възможностите за защита на търговската марка. Преди да се разработи Пг е необходима предпр да прецени или анализира своята конкурентноспособност. ; установяване мястото, което заема предпр на съответния пазар и наличието на др предпр конкуренти на този пазар ; да се извършат анализди на доставчиците и евентуалния риск от тяхното интегриране ; да се извърше анализ на клиентите и евентуалния риск от ограничава на техния брой ; предпр да определи възможностите за произв на нови усъвършенствани изделия ; предпр трябва да определи възможностите за появата на нови продукти заместители. Качествените показатели на Пг: Номенклатура под това понятие се разбира пълен списък на всички произв в предприятието изделия с кратка характеристика на техните технико-икономически параметри и мярка за физическия им обем. Номенклатурата е строго специфична за всяко едно предпр и служи като бази, въз основа на която се определя необходимите материални ресурси и степента на тяхното използване. При определяне на номенклатурата, предпр трябва да има в предвид 3 неща: потребностите на пазара ; профила на предпр ; възможноста за специализация на база съкращаване определени броя изделия от номеклатирата. Освен това от съществено значение е установяване взаимовръзката между отделните продукти и стоки. Съществуват 3 вида връзки: положителни продажбата на даден вид изделие води во увеличаване продажбата на др вид изделие ; отрицателни връзки - продажбата на дадев вид изделие води до намаляване на др вид изделие ; неутрални - продабвата на даден вид изделие води до неутралност спрямо др видове изделия. Асортимент - изразява количеството на произведените изделия по отделни позиции на номенклатурата. А асортиментната структура представлява или изразява отношението между отделна позиция или съвкупността от всички позиции в номенклатурата. Асортиментната прупа представлява съвкупността от произведените изделия, имащи технологично сходство, предназначение за едни и същи крайни потребители, реализирани чрез еднакви пласментни канали и намиращи се в един и същ ценови дапазон. А асортиментата позиция представлява конкретния модел, размер или разновидност на произв изделия, включени в една асортимента група. Съществуват 4 основни характеристики по отношения на номеклатурата и асортиментата група: ширина тя представлява общия брой на всички произведени в предпр асортиментни групи изделия ; дълбочинна тя показва броя на асортиментните позиции включени в една асортиментна група ; наситеност тя показва броя на всички произв в предпр изделия ; съпоставимост (хармоничност) тя отразява степента на близост, съществуваща между отделните асортиметни групи по отношение на краен потребител, пласментни канали и ценови диапазон. Качество то представлява съвкупност от признаци и свойство, характеризиращи способността на произв изделия да съответстват на предявените към тях изиствания. Тези изиствания са по отношение на размера, технико-технологични хки , експлоатационни възможности, екологичност, етнически условия и др. Тези изиствания са фиксирани в конкретни стандарти в 3 нива международно, на национално, браншово. От теоретична гл т съществуват 4 равнища на качеството: отразява замисъла или основните потребности които задоволават конкретния вид стока ; отразява начина по който е произведено изделието и неговите


Материала е изпратен от: Иво Николов
Изтегли материала