Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи


ПРОСТРАНСТВЕН ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ПОЛЕТО НА ПРОФЕСИОЛЕКТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И НА СОЦИОЛЕКТИТЕ НА КОМПЮТЪРНО БАЗИРАНИ ГРУПИ

В нашето разбиране тук, компютърните технологии (КТ) включват информационните и комуникационните технологии и компютърната техника, които имат отношение към произвеждането, оформянето, изпращането, получаването и реагирането на речеви съобщения. Названието "компютърни технологии" е предпочетено пред "информационни технологии", за да се даде едновременно обобщаващо и осезаемо изражение на причините, които задвижват някои изменения в речевите прояви на част от българското общество. Фокусът на споменатите промени е компютърът - материалният първоизточник и проводник на ценностите и образците, които характеризират социалните сили зад екрана. Това название поддържа връзката с името на терминологията и жаргона, които са в центъра на нашата работа, а от друга страна става изразител на такива обемни и сложни феномени процеси като Глобализацията, Информационното общество и Културата на образа.

Названието професионален диалект, или още професиолект, изтъква на преден план ограничеността на даден тип езикови единици и средства в рамките на дадена професионална общност. Общата професия - един от най-съществените аспекти на социалната реализация - намира съответно изражение в общи особености на речта и комуникативното поведение.1 Езиковедът Георги Армянов (Армянов 1989: 58-59) смята, че професиолектите твърде много се доближават до научната терминология и че противопоставянето им, което Стойко Стойков прави в "Българска диалектология" (Стойков 1968: 229), подлежи на преоценка. А. Пачев (Пачев1993: 216) също подчертава, че "съвременните професионални езици се развиват предимно като цялостни отраслови терминологични системи." В разбирането на немските езиковеди Кьониг 1994 и Дитмар 1997 Fachsprahen са "предметно обусловени специални езици", а Socialbunden - "социално обусловени специални езици" (по Домашнев 2001: 133), т.е. езикът на специалността обхваща и терминология и професионализми. Продължавайки тази линия, ние намираме, че в днешната действителност, където професиите са толкова интелектуализирани, научната терминология и професионализмите са пластове от едно общо поле на специализирана лексика. Чрез модела, който представяме се опитваме да докажем, че:

  • професионалният жаргон също е област в езиковия континиуум на речника на дадена специалност;

  • на равнището на .разговорната реч "социално обусловените специални езици" плавно преливат в полето на професиолекта;

  • сечението между професионален и социални говори образува разрастващ се хибриден професионално-социален сленгов пояс, посредством който речевите особености на ограничената общност дифузно проникват в общоупотребимия език.

Най-ярък пример за заличаването на резките граници в лексикалното поле на дадена специалност е речта на хората, работещи с компютри. Масовото практикуване на дейности, използващи КТ, доведоха до по-добро познаване на компютърния лексикон от населението, като го направиха използваем в широки обществени сфери и допустим за разнообразни регистри. Днес говоренето на професионални теми, засягащи дейност с компютри, може да се реализира чрез подбор на единици измежду различни лексикално-стилистични равнища - термини, професионализми в тесен смисъл (т.е. разговорни аналози на термините с номинативна функция), професионален жаргон (разговорни аналози на термините с експресивна функция). Елементите на комуникативната ситуация са тези, които диктуват избора.


Материала е изпратен от: Светослав Стефанов
Изтегли материала