Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Проучване на системата за управление на лечебното заведение


ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ


4.1. Анализ на организационната структура на ЛЗ.

Организационната структура на управление на ЛЗ се характеризира с разпределението на целите и задачите на управление между структурните подразделения и персонал от апарата на управлене на всички равнища. В зависимост от това разпределие се определят функциите на управление, потоците информация, връзките и документо оборота, отговорностите и правата на подразделенията и персонала. Ето защо можем да определим организационната структура на управление като интегриращ елемент на системата на управление на ЛЗ, при формирането на който оказват влияние целите и задачите на управление, процесите и техниката на управление, съдържанието и организацията на информационното осигуряване, професионалните характеристики на кадрите.

Проучването и анализа на организационната структура на управление на ЛЗ започва със съставяне на конкретен план, който съдържа: субекта на проучването; обекта на проучването и направленията на анализа; програма на проучването с посочване на началните и крайни дати; начина на представяне на резултатите от проучването.

Проучването може да се извърши със силите на апарата на управление на ЛЗ или от специализиран проектантски колектив. И в двата случая е желателно привличането на консултанти- специалисти по организация на управлението и проектиране на системи на управление.. Със своята дейност по проучване проектантският колектив осъществява под ръководството и контрола на първия ръководител на ЛЗ. Обект на проучването са структурните подразделения на апарата на управлене на ЛЗ Анализът се осъществява в следните направления:

  • анализ на съответствието на организационната структура на апарата на управление на целите и особеностите на развитие на обекта;

  • анализ на йерархичната структура на апарата на управление;

  • анализ на взаимовръзките между подразделенията на апарата на управление.

Програмата за провеждане на проучването съдържа в себе си: избраните методи на проучването; последователността (етапността) на проучването; въпросите за набиране на информация и източниците за нея; начините и крайните срокове на проучването.

Нашата и чужда практика паказва, че препоръчителни методи на проучване на организационните структури на управление са снимката и самоснимката на работния ден на персонала; хронометража, анкетирането и беседите.

Проучването може да се осъществява чрез последователно или паралелно последователно изучаване дейността на структурните подразделения и песонала.. Етапността в двата случая ще бъде следната:

1.Запознаване на проектантския колектив с инструктивно методическите материали, регламентиращи дейността на звената и персонала.

При това проучване на документите се уточнява: мястото на ЛЗв общия контур на управление на здравеопазването; функционалните връзки на ЛЗ с околната среда ; мисията и целите, поставени пред ЛЗ; основните технико-икономически показатели за изминалите 3 години.

2. Беседа на ръководителя на проектантския колектив с мениджъра на ЛЗ

В тази беседа ръководителят на проекта запознава мениджъра на ЛЗ с резултатите от проучването на документите от първия етап и изяснява основните направления на анализа и очакваните резултати от цялостното проучване на системата на управление на ЛЗ. В този разговор се уточняват проблемите на в работата на ЛЗ, определят се пътищата за тяхното решаване и се разкриват насоките за търсене на резервите в дейността на звена и персонала.

Крайните резултати от работата на проектантския колектив в тези два етапа сепредставят във вид на обяснителна записка със сравнителни таблици за технико-икономическите показатели на дейността на ЛЗ и схема на структурата на ЛЗ. В обяснителната записка в свободна форма се описва мястото и ролята на ЛЗ в контруа на здравеопазването в страната и територията на даден регион / област, община

3. Проучване на структурните подразделения на апарата на управление на ЛЗ.

Проучването се осъществява чрез беседи на членовете на проектантския колектив с ръководителя и специалистите от звената на управление на ЛЗ. В тези беседи се уточнява: статута на проучваното управленческо звено; вътрешната структура на звеното му и кадровия състав; връзките, осъществявани от зевното; степента на централизация и децентрализация на функциите и задачите на управление, реализирани от звеното; състоянието на трудовата дисциплина и анализ на причните за отклоненията; равнището на квалификация на кадрите; организационно-трудовото регламентиране на задачите, решавани от звеното.


Материала е изпратен от: Йордан Ангелов
Изтегли материала