stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-23 04:52:52 [path_image] => /ufiles/2/148/154366/prouchvane-na-sistemata-za-upravlenie-na-lechebnoto-zavedenie-1.png [article_excerpt] => ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 4.1. Анализ на организационната структура на ЛЗ. Организационната структура на управление на ЛЗ се характеризира с разпределението на целите и задачите на управление между структурните подразделения и персонал от апарата на управлене на вси [meta_keywords] => проучване,системата,управление,лечебното,заведение,анализ,организационната,структура,организационната,структура [cat] => Мениджмънт и човешки ресурси [cat_id] => 70 [scat] => 36 [art_id] => 154366 [title] => Проучване на системата за управление на лечебното заведение [article_page] => 1 [article_html] =>

ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ


4.1. Анализ на организационната структура на ЛЗ.

Организационната структура на управление на ЛЗ се характеризира с разпределението на целите и задачите на управление между структурните подразделения и персонал от апарата на управлене на всички равнища. В зависимост от това разпределие се определят функциите на управление, потоците информация, връзките и документо оборота, отговорностите и правата на подразделенията и персонала. Ето защо можем да определим организационната структура на управление като интегриращ елемент на системата на управление на ЛЗ, при формирането на който оказват влияние целите и задачите на управление, процесите и техниката на управление, съдържанието и организацията на информационното осигуряване, професионалните характеристики на кадрите.

Проучването и анализа на организационната структура на управление на ЛЗ започва със съставяне на конкретен план, който съдържа: субекта на проучването; обекта на проучването и направленията на анализа; програма на проучването с посочване на началните и крайни дати; начина на представяне на резултатите от проучването.

Проучването може да се извърши със силите на апарата на управление на ЛЗ или от специализиран проектантски колектив. И в двата случая е желателно привличането на консултанти- специалисти по организация на управлението и проектиране на системи на управление.. Със своята дейност по проучване проектантският колектив осъществява под ръководството и контрола на първия ръководител на ЛЗ. Обект на проучването са структурните подразделения на апарата на управлене на ЛЗ Анализът се осъществява в следните направления:

Програмата за провеждане на проучването съдържа в себе си: избраните методи на проучването; последователността (етапността) на проучването; въпросите за набиране на информация и източниците за нея; начините и крайните срокове на проучването.

Нашата и чужда практика паказва, че препоръчителни методи на проучване на организационните структури на управление са снимката и самоснимката на работния ден на персонала; хронометража, анкетирането и беседите.

Проучването може да се осъществява чрез последователно или паралелно последователно изучаване дейността на структурните подразделения и песонала.. Етапността в двата случая ще бъде следната:

1.Запознаване на проектантския колектив с инструктивно методическите материали, регламентиращи дейността на звената и персонала.

При това проучване на документите се уточнява: мястото на ЛЗв общия контур на управление на здравеопазването; функционалните връзки на ЛЗ с околната среда ; мисията и целите, поставени пред ЛЗ; основните технико-икономически показатели за изминалите 3 години.

2. Беседа на ръководителя на проектантския колектив с мениджъра на ЛЗ

В тази беседа ръководителят на проекта запознава мениджъра на ЛЗ с резултатите от проучването на документите от първия етап и изяснява основните направления на анализа и очакваните резултати от цялостното проучване на системата на управление на ЛЗ. В този разговор се уточняват проблемите на в работата на ЛЗ, определят се пътищата за тяхното решаване и се разкриват насоките за търсене на резервите в дейността на звена и персонала.

Крайните резултати от работата на проектантския колектив в тези два етапа сепредставят във вид на обяснителна записка със сравнителни таблици за технико-икономическите показатели на дейността на ЛЗ и схема на структурата на ЛЗ. В обяснителната записка в свободна форма се описва мястото и ролята на ЛЗ в контруа на здравеопазването в страната и територията на даден регион / област, община

3. Проучване на структурните подразделения на апарата на управление на ЛЗ.

Проучването се осъществява чрез беседи на членовете на проектантския колектив с ръководителя и специалистите от звената на управление на ЛЗ. В тези беседи се уточнява: статута на проучваното управленческо звено; вътрешната структура на звеното му и кадровия състав; връзките, осъществявани от зевното; степента на централизация и децентрализация на функциите и задачите на управление, реализирани от звеното; състоянието на трудовата дисциплина и анализ на причните за отклоненията; равнището на квалификация на кадрите; организационно-трудовото регламентиране на задачите, решавани от звеното.

[url] => menidjmynt-i-choveshki-resursi [cpages] => 11 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154366/prouchvane-na-sistemata-za-upravlenie-na-lechebnoto-zavedenie-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154366/prouchvane-na-sistemata-za-upravlenie-na-lechebnoto-zavedenie-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Йордан Ангелов [user_id] => 2946 )