stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-03 05:15:03 [path_image] => /ufiles/2/147/153119/publichni-finansi-30.png [article_excerpt] => ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ _1 - Общественият сектор като предпоставка за създаване на публи4ни финанси_ Възникването и развитието на д-вата е с-зано със задоволяване на опр потребности. Тези потребности отделната ли4ност не мойе да си достави самостоятелно. Ето защо д-вата изгражда определен механизъм за удов [meta_keywords] => публични,финанси,общественият,сектор,като,предпоставка,създаване,публини,финанси,възникването [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153119 [title] => Публични финанси [article_page] => 1 [article_html] =>

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ


1 - Общественият сектор като предпоставка за създаване на публи4ни финанси

Възникването и развитието на д-вата е с-зано със задоволяване на опр потребности. Тези потребности отделната ли4ност не мойе да си достави самостоятелно. Ето защо д-вата изгражда определен механизъм за удовлетворяване на обществените потребности. В период на преход (от планова към пазарна И) ф-иите на д-вата оба4е се стесняват, тъй като тя не разполага с достатъ4но фин средства и няма подходящи закони. Същевременно се появява и проблема с вътрешния и външния дълг. Постигането на оптимално съотношение м/у д-вния , обществения сектор и частния сектор е условие за успешното функциониране на ПФ. Общетвеният сектор осигурява стабилност и въпреки 4е е по-неефективен от 4астния, успешно се справя с ключовите отрасли като енергетика, транспорт, добив на стратегигески суровини и др. За тези области се изискват големи инвестиции с продължителен период на възвръщаемост на направените разходи и поради това те не са за предпочитане от частния сектор тъй като печалбата е ниска, а риска голям. ПС с-ва частично или напълно субсидирани от д-вата блага за общ потребление . въпреки това обаче д-вата трябва да се съобразява с буджетно-разходната политика на д-вата. Съществен белег на П стоки и услуги е задължителният им принудителен х-р, тъй като гражданите се задължават да купуват и заплащат тези блага посредством такси, данъци и др. Проблем оба4е е това кои то4но услуги да се предоставят безплатно и за кои да се вземат данъци.

П Стоп получава необходимите ресурси и блага по различен начин от ЧС, а именно - получава готови произведения от ЧС , които присвоява на задължителна принудителна о-ва. И въпреки че д-вата сама може да произведе тези блага – тя предпочита да следва принципа на Адам Смит, с/д който д-вата трябва да получава 10% от БВП. Самите П БЛАГА се класифицират на

 1. Чисти – кум тях се отнасят д-вното упр и отбраната, като тук И’s принцип е много трудно да се приложи

 2. Смесени – те са в сферата на обрз, здравеопазване, соц осигуряване и др – финансират се от бюджета и потребителите

 3. Меритори4ни – те са ф-ма на общ преференции. Те се предоставят от д-ват и 4есто са свързани с принудителното им потребление (зад на4 обр)

 4. Демеритори4ни - алкохол, цигари, престъпност и др – борбата с/у тях – и др

2 –Принципи на ПСтоп

ПСтоп произвежда П блага и задоволява общ потребности. За да се разбере какво то4но да се произвежда, как , и за кого и до колко решенията взети за производството на дадено нещо са обосновани, се следват следните принципи:

 1. И’s принцип ( на ефективност)

 2. Принцип на безпристрастност

 3. Принцип на справедливост

Съобразяването с 1 се налага от недостига на ресурси. Този принцип е класи4ески и той важи както за ПС, така и за ЧС. Изразяването му в ПС се с-ва с: пе4алба, гласове на избиратели, степен на задоволеност на опр потребители, намаляване на д-вните разходи и др.2 този принцип се явява като морална категория преди вси4ко, тъй като ПС трябва да е напълно безпристрастен при взимането на опр решения, засягащи много хора. 3 се изразява в това 4е трябва БВП да бъде справедливо разпределен. Това може да стане или по хоризонтал,или по вертикал. По хоризонтал се разбира индивидите да имат еднакви данъци при еднакви доходи, а по вертикал –индивидите участват с разли4ни 4асти от своя доход, взависимост от мат си положение.

3 – Класификация на П блага

ПБ могат да се класифицират в следните групи:

 1. Д-но управление – първи4на общ потребност и общо благо – поради което изцяло се финансира от д-ния бюджет( фин се МС, Правителство, СВ, кметства, общ А и др)

 2. Нац отбрана – финансирането е с-зано с военни разходи, 4рез които да се гарантира сигурността на д-ните граници. При мирно време няма обективно определяне на тяхната вели4ина; разходите за изработване на нови оръжия имат приоритетен х-р. По време на войни и подготовката им, разходите се увели4ават.

 3. Соц – културни дейности(образование – най –активният елемент, тъй като е предпоставка за нарастване на Иs разтеж; наука – и по-конкретно нау4ни изследвания, които дават шанс за стратеги4еско предимство пред др страни. Фин им става от големи фирми. Участието тук на д-вата е в определянето на законова рамка в която да се вписват провежданите опити и употребата на резултатите; здравеопазване – при него с-ва смесено финансиране, т.е д-вата фин определен минимум, а над него е ли4ното у4астие, с цел да се мотивира отделната ли4ност към здравословен на4ин на живот; соц осигуряване - за него се грижат НОЙ и частни осигурителни фондове. Д-вата участва в изплащане на осигуровки на д-ни служители и за помощи на соц слаби; култура – някои клонове се фин на пазарен принцип, а други от д-вата, било то 4асти4но или цялостно; спорт – проф спорт се самофинансира, но на д-вна издръжка е строителството на големи спортни съоръжения с общ предназна4ение)

 4. Изграждане на инфраструктурата – 4рез косвени данъци

 5. Икономическо регулиране и екология - изцяло от д-вата

 6. Обслужване на д-ния дълг – този разход не носи преки ползи на населението но поддържа авторитета на д-вата и допринася за стабилност в м/унар отн-я

 7. Външно икономи4еско и външно полит сътрудни4ество – тук се отнасят разходи за подръжка на дипломати4ески представителства в чужбина; задграни4ни командировки на дипл представители, м/ународни военни мисии и др. Тези разходи могат да са една добра предпоставка за външно кредитиране , постигане на военна стабилност и др

 8. Блага от стоп дейност на д-вата – тези дейности се изразяват в производства, зна4ими за местната И, инфрастуктура и др

 9. Продажба на д-вно имущество( преватизация) – по принцип се о4аква тя да е успешна,но поради опоро4аването и в РБ, води до безработица

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153119/publichni-finansi-30-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153119/publichni-finansi-30-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мирослава Маринова [user_id] => 11603 )