Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Публични финанси


4-Възникване и разв на фин. Фин с-ма

понятието “фин” възниква през средните векове. То има латински произход. Хякои у4ени смятат 4е понятието произлиза от лат глагол finis, докато с/д други то произлиза от средновековното същ “fifansia”(задължително пари4но плащане). През средновековието понятието е озн “измама, спекула”, но по-късно – през 17в - с него се разбира “д-ни приходи”, тъй като тогава все още не са с-вали д-ните разходи. Под “финанси” се е разбирало осигуряване на нужните приходи за фиска(д-вата). С/д съвременното разбиране, финансите са специфи4ни фин взаимоотнощения м/у д-вата и нейните граждани. С/д Адам Смит същ-ват 3 о-вни класа от правила за провеждане на фин-икон политика, която е известна като “либерално у4ение”

  1. Балансиран и бездефицитен бюджет

  2. Умерена стоп дейност, изразяваща се в построяването на инфрастр обекти

  3. Неутрална данъ4на и фин политика

Впоследствие оба4е – особено след голямата иконом разруха след IСВ, друг у4ен – Джон Кейн излага напълно противоположна на тази теория , с/д която вместо умерена стоп пол, трябва да се води активна д-вна дейност; да има дефицитен д-вен бюджет и да с-ва целенасо4ена фин политика. Така настъпва ерата на Кенсиянството, на регулираната И. То води и до коли4ествена промяна на правилото на Смит за 1/10 от БВП, и така ве4е запо4ват да се отделят 40-60% от него. През 70-те години оба4е настъпват обрати в развитието на зап икономики и постепено запо4ва навлизанетоп на едно ново те4ение – неолиберализма , чийто дух баща е ам икономист Хайк. С/д това те4ение за да има стабилно развитие трябва да се съкратят д-вните разходи; да се създаде балансираност на бюджета; да се ограни4и стоп дейност на д-вата и да се насо4и към стабилизиране на ПФин; да се намалят данъците и да се преструктурира дан с-ма, както и да се децентрализира ДУ, като се даде по-голяма фин самостоятелност на местните ДО


5 – Парите – основен ел на фин

парите са възникнали с появата на стоковото производство. Те притежават следните функции:средство за размяна; средство за натрупване; те са раз4етна единица за измерване на стойността. С/ват следните видове пари:

  1. Стокови пари – с-зани с натуралната размяна

  2. Златни и сребърни пари – с-ват до 1914г.

  3. Банкноти – те имат само представителна стойност, като представляват определено коли4ество злато, установено със закон. Притежателите им могат да ги обменят с/у злато.

  4. Книжни пари – разликата им с банкнотите е в това 4е докато в банкнотите има пълно или 4асти4но златно покритие – при книжните пари няма. Те се пускат в обръщение поради бюджетен дефицит и са при4ина за инфлация

  5. 4екове, кредитни карти и др активи

Покупателната сила на парите се обуславя от коли4еството на стоките и услугите, и техните цени , както и на коли4еството на парите, тяхната скорост и обръщение. Х-но е 4е при по-висока скорост, парите са по-малко.


6-Функции на финансите;7- Теории за същ и ролята на фин

Функциите на финанците биват общи и специални. Към общите се отнасят разпределителната и контролната ф-я. 4рез разпределителната се осъществява разпределение на БВП, а 4рез контролната се проявява посредством контрол на пари4ната единица. Към специялните се отнасят : фикцалната ф-я( за финансиране на д-вата); ф-я за финансиране на предприятията; ф-я за соц осигуряване, застраховането и др. Като цяло, финансите се използват във вси4ки сфери на И, като отразяват нейните параметри и се използват като инструмент за активно обратно въздействие и за промяна на параметрите, които характеризират състоянието на И. Финансите биват също централизирани (ПФ) и децентрализирани( Ф на предприятията). Въпреки 4е понятието “финанси” възниква зна4ително късно, те сами по себе си възникват още в древни времена. С-ват много теории за същността на фин, възникнали по време на дългия период на с-ване на фин с-ми. Сред най-старите Т е “Здрави фин-силна армия”, с/д която о-вната ф-я на д-вата е отбранителната и сила. Др Т е т.нар Консумативна Т, с/д която има д-вно и частно стопанство, като благата се с-ват в ЧС, а 4рез финансите, една 4аст от тях се изземват и се използват в д-вното стоп. Продуктивна Т – противоположна на консумативната,с/д която на д-вата са й нужни фин средства за да произвежда блага. Разменна Т –д-вата получава от поданиците си средства, с/у които предоставя блага. Социялна Т – изземват се средства от по-богатите и се дават на соц слаби

8 – Финансова с-ма

фин с-ма може дфа се разглежда в 2 о-вни аспекта: икономически и институционален. В икономически аспект фин с-ма представлява съвкупност от парични потоци, а в институционален тя е съвкупност от институциите, които осъществяват фин отношения. Тези институции контролират паричните потоци. От икономическа гледна точка, фин с-ма се дели на фиксална и нефиксална. Фиксалната обхваща приходите и разходите на д-вата ,а нефиксалната тези на физическите и юридическите лица. Елементи на фин с-ма са д-ните финанси, банковия кредит, фин на предприятията, засраховането, валутните отношения и соц осигуряване. Сруктурата на фин с-ма включва разходна с-ма, приходна с-ма, парични фондове, д-ен кредит, бюджетна с-ма, извън бюджетна с-ма. Институции на фин с-ма - МС,НС,Мин на фин, Сметна палата, БНБ и др. Принципи на изграждане на фин с-ма - икономически; универсален; принцип на безпристрастност; пр на справедливост

9 – Финансова политика

това е съвкупност от д-я и мерки, осъществявани чрез финансите за постигане на опр цели. Фин имат и практи4ен аспект и той се проявява във фин пол на д-вата, която е силно институционизирана, а нейни носители са Парламента, Мин на фин. Фин политика се дели на пари4на и фиксална политика. Пари4ната пол се осъществява от БНБ. Тя цели да поддържа вътрешна и външна стабилност на нац пари4на 1ца. Фиксалната пол се осъществява от Мин на фин. Като цяло фин пол е насочена към подобряване стандарта на живот и увеличаване на ефективността на И, а за да се осъществява това понякога е нужно да се използват фин инструменти като: такси, глоби, данъци и др.


Материала е изпратен от: Мирослава Маринова
Изтегли материала