Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени


ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ. ВИДОВЕ ОТЧЕТНИ ЦЕНИ


При тяхното придобиване или възникване в предприятието активите се оценяват по историческата им цена. То е в съответствие с изискванията, оценяването да се извършва в момента на придобиване на активите, респективно на възникването на пасивите. Друго изискване е оценяването да се извършва по действащите в момента цени и трето – с включването на всички разходи, които предприятието е направило, за да има актива и да го подготви за употреба. Цената, която отговаря на тези изисквания се нарича историческа цена, защото отразява условията на пазара в конкретен момент. Историческата цена има няколко разновидности. Това са: цена на придобиване; производствена цена; справедлива стойност; оценка, приета от съда и обменен курс на чуждестранна валута

  1. цена на придобиване – по тази цена се зачисляват и отчитат активите, придобити чрез покупка и съответно източниците за тези активи. Цената на придобиване се определя на основата на доставната стойност на активите, която има 2 компонента – разходи по закупуване и разходи по доставка. Разходите за закупуване включват покупната цена, вносни мита и митнически такси, акцизи и невъзстановими данъци. Ако при покупката доставчикът е направил отстъпка заради незабавно плащане или количество, тя се спада от разходите за закупуване. Разходите по доставка включват следните компоненти: транспортни разходи; товаро-разтоварни ; комисионни ; разходи за монтаж; за пробна експлоатация; за посредници; за анализ на качество; за демонтаж и възстановяване, ако става дума за нетекущи материални активи и други. Невъзстановим данък е налице ако контрагента, който доставя актива не е регистриран по ДДС. Разходите по демонтаж и възстановяване се включват в цената на придобиване по предполагаем размер. Във кодирането на цената на придобиване във всички разходи във връзка с него произтича и от следването на счетоводния принцип за съпоставимост на приходите и разходите. Затова ако се доставя партида например от стоковоматериални запаси, цената на придобиване трябва да се определи за бройка метър, килограм и т.н., защото е възможно пред периода на отчитане да не бъде изразходвана цялата изоставена партида.


Материала е изпратен от: Драго Динев
Изтегли материала