Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходи


Разходи


Разходи – намаление на икономическата изгода, чрез намаляване стойността на активите и/или увеличаване стойността на пасивите, което води до намаляване размера на собствения капитал (нетните активи), отделно от онова, което се дължи на собствениците на капитала.

Икономическата изгода се определя като възможност предприятието да повиши приходите си и/или да намали разходите си.


10.1. Състав (видове) разходи.

В зависимост от признаците за класификация съществуват следните видове разходи:


1) Според икономическото им съдържание (по икономически елементи):


- материални - основни и спомагателни материали, горива и ел. енергия, вода, резервни части, офис материали и др.;

- външни услуги – услуги извършени от трети лица – реклама, телефонни и комуникационни услуги, застраховки, оперативен лизинг (наем), консултантски услуги и др.;

- трудови (за персонала) – разходи за работни заплати и осигуровки, премии, обучения и др.;

- амортизации – начислените разходи за амортизация на дълготрайни активи;

- балансова стойност на продадените активи (ДА, МЗ)

- обезценка и провизии – начислени разходи за обезценка на трудносъбираеми вземания и провизии, съгласно приложимото счетоводно законодателство;

- финансови разходи – разходи за лихви по кредити, отрицателни курсови разлики, отрицателни разлики от операции с ценни книжа, банкови такси и комисионни;

- други разходи – по несъществени разходи, като командировки на работници и служители, непризнат данъчен кредит по ЗДДС и др.


2) Според функционалното им предназначение (по функции):


- себестойност на продажбите (разходи за основна дейност) – стойността на продадените активи (МЗ, ДМА) и/или услуги;

- разходи по продажбите – всички разходи свързани с продажбите, като транспортни, реклама, опаковки, комисионни и др.;

- административни разходи – работни заплати и осигуровки на управленски персонал, амортизация на активи в администрацията и др.;

- спомагателни;

- други;

3) Според начина им на отнасяне в производството (на продукция или услуги):


- преки (директни) – могат да отнесат към конкретен продукт или услуга;

- непреки (косвени) – свързани са с повече от един продукт или услуга, стойността им се разпределя на избрана от предприятието база;


4) Според начина на изменение спрямо обема на дейността:Материала е изпратен от: Мария Тодорова
Изтегли материала