Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходи на държавата


Разходи на държавата

Разходи на държавата са онези, които са свързани с производството и предоставянето на блага за задоволяване на обществени потребности. Членовете на обществото имат следните потребности: лични, колективни (групови) и обществени. Видовете блага, според тяхното създаване и предоставяне са: чисти частни блага, чисти публични блага и смесени блага. Обществените потребности се задоволяват с чисти публични блага (за отбрана, за управление и др.) и с част от смесените блага (за образование, за здравеопазване и пр.). Благата, чрез които се задоволяват обществените потребности се избират чрез пазарен, но в по-голямата част от случаите чрез политически подход (пряка или представителна демокрация.

Видовете държавни разходи се обособяват въз основа на предварително избрани и обективно съществуващи критерии.

Според влиянието им върху брутния вътрешен продукт, националния доход и националното богатство разходите биват производителни и непроизводителни (консумативни).

Според мястото на предоставяне разходите биват централизирани и децентрализирани.

Според вида на задоволяваните потребностите са известни два вида държавни разходи: лични и веществени.

Според функционалното им предназначение държавните разходи са: разходи за държавно управление, военни разходи, разходи за социално-културни потребности, разходи за обслужване на държавния дълг, стопански и други разходи.

Разходите за държавно управление са свързани с издръжката на всички органи на държавната власт – НС, МС и съответните министерства към него, Сметната палата, КФН и други подобни независими органи, органите на съдебната власт и органите на местната власт. Те спадат към непроизводителните, централизираните и децентрализираните, редовните, личните и веществените разходи.

Факторите, от които зависят разходите за държавно управление са управленската структура на държавата, функциите на структурните звена и признатите блага за тяхното изпълнение.Процентното отношение на разходите за държавно управление към брутния вътрешен продукт или общата сума на бюджетните разходи представлява квотата на разходите за държавно управление.

Военни разходи са всички разходи, които са свързани с осигуряване на необходимата отбранителна способност на държавата и участието в мисиите на НАТО.

Видовете разходи, които спадат към военните разходи за отбрана, се отнасят към непроизводителните (само в определен смисъл са производителни), централизираните (възможно е да бъдат и скрито децентрализирани), редовните (само по изключение могат да бъдат извънредни), личните и веществените разходи.

Факторите, от които зависят военните разходи са:

  • издръжката на военните (отбранителните) структури;

  • икономическите взаимоотношения между държавите;

  • политическите взаимоотношения между държавите;

  • отношенията между съществуващите военни блокове;

  • международният тероризъм;


Материала е изпратен от: Tsvetana
Изтегли материала