Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходите като елемент на вътрешнофирменото счетоводство


  • разходи по продажби (selling costs), към които се отнасят трудовите разходи на персонала от отдела по продажбите, комисионни и други разходи на отдела по продажбите;

  • разходи по маркетинг (таrketing costs), свързани с рекламата и организирането на изложби, панаири и други промоции;

  • разходи след продажбата по повод на гаранционното и извънгаранционното поддържане (after-sales costs);

  • разходи по изследователска и развойна дейност във връзка с разработването на нови продукти (research and development costs);

  • административно-управленски разходи (general and administratrative costs).


Пример:

Отчет за себестойността на готовата продукция

Преки материали:

Начален запас от материали 16 000

Плюс: доставка на материали 264 000

Всичко налични материали 280 000

Минус: краен запас от материали 20 000

Разход на материали 260 000

Преки трудови разходи 180 000

Общопроизводствени разходи:

Наеми 160 000

Трудови разходи за спомагателни работници 112 600

Разходи по охрана на труда 18 000

Поддръжка на оборудването 48 000

Такси 1 400

Амортизация на оборудването 80 000

Всичко Общопроизводствени разходи 420 000

Всичко производствени разходи 860 000

Плюс: начален запас от незавършено производство 10 000

870 000

Минус: краен запас от незавършено производство 40 000

Себестойност на готовата продукция 830 000


5. Класификация на разходите според тяхната завършеност и значението им за продукта

Същността на завършените и незавършените разходи може да се свърже с трансформацията разход - актив - разход (вж. Фигурата по-долу). Незавършени са онези разходи, които могат да допринесат за създаването на определени приходи в бъдеще. Те се свързват със съществуването на определени активи, от чието използване през следващи периоди се очаква да се получат приходи. Завършените разходи не могат да допринесат за получаването на изгоди в бъдеще. Възможността за получаване на приход от тях е била вече осъществена или е била пропусната.НЕЗАВЪРШЕНИВъплъщавани в активи, които се посочват в баланса и от които се очаква бъдеща икономическа изгода.
РАЗХОДИ


ЗАВЪРШЕНИ
Посочват се в отчета за приходите и разходите (отчет за доходите) за съответния период.
За да се класифицира един разход като завършен или незавършен, следва да се съпоставят моментът на извършване на разхода (изразходването) и моментът на неговото потребление. От тази гледна точка може да се разграничат следните основни групи разходи:

  • Пълно съвпадение на момента на възникването и потреблението. При това положение разходът е завършен и директно се посочва в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите). Примери за такива са административно-управленските разходи и разходите за продажба.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала