Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходите като елемент на вътрешнофирменото счетоводство


В случаите, когато извършването на разходите (изразходването) предхожда потреблението е налице придобиване на нов актив. Трансформирането на актива в разход се свързва с три възможни начина:

- изцяло употребяване на новопридобития актив през същия отчетен период (например влагането на материалите в продукция, която е продадена). В този случай разходът "завършва" през разглеждания период. Стойността на този разход е елемент на отчета за приходите и разходите.

- частично употребяване на новопридобития актив. Такъв е примерът с частично изразходване на материали или разсрочване на разходи под формата на амортизация на материални и нематериални дълготрайни активи. Налице е разграничаване на незавършени разходи, като елемент на баланса и завършени разходи, като елемент на отчета за приходите и разходите.

- възможно е новопридобитите активи да не бъдат предадени в употреба. В този случай, тяхната стойност ще представлява изцяло незавършен разход за разглеждания период, отразена в баланса.


Процесът на завършването на разходите в рамките на независим отчетен период е в основата на класифициране като разходи за продукта и разходи за периода. Разходите за продукта (рroduct costs) са тези, които са свързани с производството на продукти и създаването на услуги и непосредствено се идентифицират с тях. Онази част от разходите за продукта, които се отнасят непосредствено за продадените единици, са завършени разходи и се посочват в отчета за приходите и разходите като себестойност на продажбите. Останалата част от разходите за продукта, които формират стойността на наличните към края на периода материални запаси са незавършени разходи и се посочват в баланса.

Разходите за периода (реriod costs) са тези, които завършват в рамките на даден независим отчетен период. Това са административни разходи, разходи за продажба и други, които съгласно изискванията на финансовото счетоводство не се включват като елемент на разходите за продукта. Те са функция на времето. Връзката между класификациите на разходите като разходи за продукта, разходи за периода и съответно производствени и непроизводствени разходи, и завършени и незавършени разходи може да се представи както следва:


Разходи за продукта

(преки и непреки)


Непродадени


Производствени разходиПризнати в баланса незавършени разходи (активи)


Продадени

Признати в отчета за приходите и разходите завършени разходи


Непроизводствени разходи

Разходи за периода

6. Класификация на разходите според начина на тяхното изменение спрямо обема на дейността

Класификацията на разходите според тяхното изменение спрямо обема на дейността е от значение както за калкулирането на себестойността на продукцията (калкулиране по променливи разходи), така и при взимане на решения във връзка с оперативната дейност на предприятието.

В зависимост от начина, по който се изменят при промяна на обема на дейността, разходите могат да се разграничат в четири групи:

  • променливи (variable costs);

  • постоянни (fixed costs);

  • полупроменливи или смесени (semi-variable costs);

  • полупостоянни или стъпаловидни (semi-fixed costs).

Променливите разходи се изменят по размер при промяна на обема на дейността. Такива са разходи на материали, трудовите разходи при системата на заплащане според изработката (чрез пряко заплащане за единица продукт или разценка за нормативна минута), електроенергия за технологични нужди, вода за производствени нужди. В зависимост от модела на изменение променливите разходи биват:


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала