Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходите като елемент на вътрешнофирменото счетоводство


Разходите на равнище конкретен вид продукт са свързани с конструктивната и технологическата подготовка при внедряване на даден продукт. Към тях се отнасят също текущо извършваните проектно-конструкторски промени, осъвременяването на спецификациите, специалното тестуване, инструменталното обслужване и друга техническа помощ, осъществявана по повод поддържането на продукцията като отделен вид.

Общофункционалните разходи имат връзка с предприятието като цяло. Такива са дейностите по поддържането на сградния фонд, отоплението, общата администрация и други.

При съвременните подходи на калкулиране на разходите съществува възможност за разширяване на анализа чрез включване в мрежата на разходите на разходите по пласмент и продажби. Практиката показва, че потребността от ресурси нараства не само във връзка с производството, но и по повод обслужването на клиентите. Чрез систематизирането на разходите по клиенти се създава възможност за изследване на пътищата за повишаване на рентабилността.

Посоченият подход на класификация на разходите и разгръщането на тяхната йерархия по равнища има принципно значение. Той създава предпоставки за една нова интерпретация на поведението на разходите. Налице е възможност за анализ на изменението им с промяната на натоварването на всяка дейност. Създават се условия за изследване по известната схема „какво, ако”, чрез имитационни модели на изменението на разходите и необходимите ресурси в резултат на различни алтернативи за извършването на дадена дейност.


8. Съответстващи и несъответстващи разходи

Вътрешнофирменото счетоводство има съществена роля в процеса на вземане на решения не в ролята на взимащ решение, а в ролята на предоставящ съответстваща информация, на основата на която се изработва съответно решение.

Много от мениджърите искат от счетоводителите да им представят подходящо решение за бъдещо действие, въпреки че решението се взима винаги от управляващия на съответното равнище.

При обсъждането на бъдещата дейност на предприятието могат да възникват алтернативи, свързани с начина на нейното осъществяване. Установяването на разликите в приходите и разходите по отделни варианти за решения води до разграничаването на два вида приходи и разходи: съответстващи (rеlevant) и несъответстващи (irelevant). Съответстващите приходи и разходи са тези бъдещи парични постъпления и плащания, които са непосредствено свързани с конкретен вариант за стопанско решение и биха могли да се избегнат, ако дадената алтернатива не се осъществи. Несъответстващите разходи за дадено решение са тези, които не се влияят от неговото изработване и вземане или са еднакви за всички обсъждани алтернативи.

Следователно могат да се посочат три основни характеристики на съответстващите разходи:

  • те са бъдещи, а не исторически разходи;

  • те са непосредствено свързани с конкретна алтернатива, влияят се от нея и са различни за отделните варианти на дадено решение;

  • те са свързани с парични плащания.


9. Окончателни разходи

Окончателните са разходи (sunk costs), които вече са били извършени в миналото и не могат да бъдат променени независимо от начина, по който бъдещата дейност би се осъществила. Тъй като те са били извършени, окончателните разходи са еднакви за всички алтернативни решения и следователно те са не съответстващи разходи. Въпреки това в своите решения ние погрешно ги взимаме под внимание. Например, много хора смятат че цената, по която биха продали своята къща зависи от цената, на която са я купили. При взимане на решения за оперативната дейност в предприятието като окончателни разходи могат да се посочат:

  • цената на придобиване на материалите по отношение на решението дали да се препродадат на различни клиенти;

  • неамортирираната стойност на машините и съоръженията по отношението на решението за промени в производствения капацитет.


10. Алтернативни разходи

Използването на ресурсите в предприятието, независимо от това дали са материални запаси, оборудване, трудови ресурси или парични средства, води до пропускане на други алтернативи. Ако ресурсите се използват за една цел, те няма да се използват за друга. Ако парични средства се използват за покупка на оборудване, те няма да могат да се използват за наемане на работна сила. Ако сграда се използва за производствени нужди, тя няма да може да се използва за целите на пласмента и продажбите.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала