Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходите като елемент на вътрешнофирменото счетоводство


Най-общо разходите се дефинират като стойностен израз на потреблението на ресурси. Ако се измерят разходите на основата на пропуснатите възможности ресурсите да бъдат използвани за други цели, ще се определят така наречените алтернативни разходи (opportunity costs). С други думи, алтернативните разходи са пропуснатите приходи от осъществяването на следващото най-добро решение. Те съществуват при ограниченост на наличните ресурси.

Пропуснатата възможност по използването на ресурсите може да включва възможност за тяхната продажба или използване по друг проект. Ако подобни ресурси могат да се доставят за целите на друг проект, то използването на ресурсите не зависи от осъществяването на другия проект. Например може да бъде доставена нова машина, материали или да се наемат допълнително работници.


11. Класификация на разходите за целите на контрола на оперативната дейност

Съвременните предприятия работят в нестабилна среда и при висока степен на конкуренция. В тези условия се налага процес на децентрализация на вземането на решения. Децентрализацията поражда потребност от контрол върху лицата, вземащи решения. Този контрол се основава на концепцията за центровете на отговорност. Центровете на отговорност (responsibility centers) са структурни подразделения на предприятието, управляващите на които са натоварени с отговорността да постигнат определени резултати. Като какъв тип ще се оформи даден център зависи от степента, в която управляващите и персоналът имат контрол върху разходите, приходите, печалбата и инвестициите. Ако управляващите и персоналът на дадена структурна единица не могат да влияят пряко и съществено върху разходите или приходите, тази единица не може да се оформи като център на отговорност.

Центровете на отговорност са четири типа: център на разходите, център на приходите, център на печалбата и инвестиционен център (виж таблицата по-долу):


Центрове на отговорност

Обхват на правата и отговорностите

Измерване на резултатите

Център на разходите

По отношение на комбинацията от входящи ресурси за постигане на зададен резултат на изхода

Разходите (минимизиране на разходите при запазване на постоянно качество по отношение на някаква цел, обикновено бюджет)

Център на приходите

По отношение на резултатът (приходите) при зададени разходи на входа

Приходите (максимизиране на приходите при осигуряване на постоянно качество по отношение на някаква цел, обикновено бюджет)

Център на печалбата

По отношение на входящите ресурси и приходите при зададено равнище на инвестициите

Печалбата (максимизиране по отношение на някаква цел, обикновено бюджет)

Център на инвестициите

По отношение на ресурсите, приходите и равнище­то на инвестициите

Възвръщаемост на инвестициите по отношение на определяна цел


Счетоводния анализ по центрове на разходите води до дефинирането на две групи разходи: контролируеми и неконтролируеми. Контролируеми разходи (соntrollable costs) са тези, върху които даден управляващ може да оказва непосредствено въздействие със своето действие или бездействие. Неконтролируеми разходи (non-controllable costs) по отношение на даден център на отговорност са тези разходи, върху чиито размер даден управляващ не може да окаже непосредствено въздействие. Контролируемостта на разхода зависи от равнището на управление. Колкото е по-високо равнището, толкова е по-голям обсегът на контролируемите разходи.

Наличието както на контролируеми разходи, така и на контрулируеми приходи означава, че съответното подразделение може да се разглежда като център на печалбата. Разходите, които са неконтролируеми на едно равнища, са контролируеми на друго по-високо равнище и се включват в сферата на отговорност на съответен управляващ. На практика всички разходи в предприятието са контролируеми на различните равнища.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала