Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разходите като обект на счетоводството


Разходите като обект на счетоводството

Разходите се определят като “намаляването на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активи, или увеличаване на пасивите, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на разпределение между собствениците на капитала, и преоценката, отразена в собствения капитал.”1 Разходите на предприятието обхващат всички плащания във връзка с осъществяването на производствено-стопанската дейност. Те са специфични и зависят от обема, характера и обхвата на дейността. Разходите на предприятието са твърде разнообразни по характер и не са еднакви по размер за отделните предприятия поради нееднаквостта на осъществяваната дейност и множеството фактори от които се обуславят. Различни са те и за отделните видове производства и дейности.

В условията на пазарното стопанство настъпват промени в подхода за организация, оценяване и отчитане на производствено-стопанската дейност на предприятието. Последната при новите пазарни условия се проявява в разнообразни форми. Предприятието неограничено може да извършва едновременно няколко основни дейности. По тази причина в редица случаи не е целесъобразно и дори е невъзможно дейността на предприятието да се разчлени на основна, допълнителна, второстепенна (странична) или помощна. Резултатите от дейността са основни, предназначени предимно за реализация и те са равностойни от гледище на бизнеса и на финансово-икономическия им аспект. През различните периоди от време отделните дейности могат да имат приоритет, преобладаващ относителен дял и значение при формирането на доходите на предприятието, но това не изменя тяхното съдържание като равностойни. Поради това настъпват промени и в организацията на счетоводното отчитане на разходите за отделните дейности и на постъпленията от продажбите. При новите условия ръководството на предприятието (собствениците, мениджърите) се нуждае от много по пълна, точна, уместна и своевременна информация за извършените разходи, за получените приходи и за крайните резултати. Счетоводната информация в тези три аспекта е най-важната, най-съществената при управлението на предприятието.

Необходимостта от промяна в подхода за организация, оценяване и отчитане на производствено-стопанската дейност на предприятието в пазарните условия изисква и адекватно изменение в подхода за счетоводно отчитане на разходите, извършвани за осъществяването на тази дейност. Така например, вече не е необходимо разходите за всеки вид дейност да се детайлизират по статии на калкулацията, защото при новите условия те се отчитат счетоводно най-напред по икономически елементи (разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, разходи за заплати, разходи за осигуровки и други разходи), а след това и по функционално предназначение (дейности).

Материалните разходи са основния елемент на производствените разходи. Мениджърите могат да въздействат незначително по отношение на натуралния разход на суровини, материали, горива и др., защото разходните норми са определени съобразно използваната технология, техника и др. условия и отклоненията от тях са несъществени. Затова реалните възможности на мениджърите за въздействие върху намаляването на материалните разходи се изразяват по отношение на цените по които се доставят и по които се влагат в производството материалните ресурси. Увеличаването на инфлацията през дадени периоди създава редица затруднения, защото от момента на доставката на материалните запаси до употребата им в производството се появяват значителни различия в цените. Ето защо мениджърът трябва да избере най-подходящият доставчик, от който да се закупят суровините и материалите и най-подходящият метод, по който да се изпишат вложените в производството материали , в съответствие с приложимите счетоводни.


Материала е изпратен от: Йоанна Николаева Цачева
Изтегли материала