Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове


. Разпределение на непреките разходи между основни и спомагателни центрове


Разпределението на непреките разходи изисква ясно разграничаване на основни испомагателни центрове. Важен момент е дефинирането на обосновани бази за разпределението между отделните центрове, като целта е отделните разходи да имат своя специфична база, разкриваща най-точно принчипнно-следствената им връзка с обектите на калкулирането. Базите за разпределение се обхващат в четири основни групи: а) по извършените разходи за пряк труд: брой човекочасове, отработени от производствениците; изплатени преки заплати на производствениците; брой на непосредствено заетите в производството работници; б) свързани с резултатите от производството: количеството или стойността на продуктите; сума на продадените продукти; стойността на оказаните услуги на клиенти; изразходвано време за извършване на производствено-технологични процеси; в) по използване на производственото оборудване: отработени машиночасове; балансова сума на наличното оборудване; брой на производствените машини; г) по пространствено обслужване на производството; площ на производствените и други стопанси центрове (в квадратни метри); обем на площта на центровете (в кубически метри). Превес в практиката се дава на базите във физически единици, поради неизменния характер на натуралните (веществените) измерители през периоди.

За разпределението на непреките разходи често пъти се ползва т.нар. таблица на разпределението. Тя се изгражда на шахматния принцип, като съдържа толкова редове, колкото са непреките разходи и толкова колони, колкото са центровете на отговорност. В таблицата центровете се подреждат в групи колони в следната последователност: стопанско-обслужващи; по снабдяването; производствени; продажбите; админасративно-управленски.

Спомагателните центрове се поставят в първите групи колони, защото услугите им са за основните центрове, но в малка степен и за останалите центрове – по продажбите и управлението. Основните (производствените) центрове с тяхната диверсификация на подцентрове се разполагат в централната част на таблицата, като в тях се акумулират разходите на спомагателните центрове. Чрез сумиране на разходите по колоните в таблицата се установяват непреките разходи за всеки спомагателен и основен център. С това принлючва първият етап от разпределението на разходите с непряк характер.

Нека във фирма са обособени като центрове на отговорност два производствени цеха – Производствен цех (Цех “П”) и Монтажен цех (Цех “М”), и три спомагателни отдела “Ремонт”, “Транспорт” и “Контрол”. За месец са извършени следните непреки разходи (табл. 5.1).


Табл. 5.1 (лв.)

Видове непреки разходи според икономическия им характер

Суми (лв.)

1. Спомагателни материали

800

2. Заплати на обслужващия персонал за цехове и отдели

760

3. Заплати на ръководния персонал в отделите Ремонт, Транспорт и Контрол


360

4. Електроенергия (за общи цели)

150

5. Ремонт на сградите

240

6. Амортизация на сградите

320

7. Амортизация на машините в отдел "Ремонт"

75

8. Горива и резервни части за транспортнисредства

160

9. Амортизация на транспортните средства

80

10. Застраховка на сградите срещу стихийни бедствия

96

11. Застраховка на материалните запаси срещу стихийни бедствия

300

Общо непреки разходи

3341


Базите за разпределение на непреките разходи са представени в табл. 5.2.


Табл. 5.2.

Центрове на отговорност

Отработени човекочаса (бр.)

Пространствена площ (м2)

Непреки заплати (%)

Производствен цех (Цех"П")

2500

3000

40

Монтажен цех(Цех"М")

2000

2500

30

Отдел "Ремонт"

700

600

10

Отдел "Транспорт"

600

1000

15

Отдел "Контрол"

200

900

5

Общо

6000

8000

100

Ползвана електро-енергия(квч)

Машиночасове (бр.)

Транспортни услуги (км)

Основни материали (лв.)

700

800

150

2200

675

700

190

2700

300

-

60

100

150

-

-

-

50

-

-

-

1875

1500

400

5000


Застраховката на запасите от материали се разпределя на база на сумата на употребените основни материали. Разпределението на непреките разходи е представено в табл. 5.3.


Табл. 5.3

1. Спомагателни материали за 800 лв., база на изразходваните основни материали


Кр = 800 лв. : 5000 лв. = 0,16 лв/1 лв.м-ли

Производствен цех 2 200лв.  0,16 лв.= 352

Монтажен цех 2 700лв.  0,16 лв. = 432

Отдел "Ремонт" 100лв.  0,16 лв. = 16

Общо 800

 

2. Непреки заплати за 760 лв. на обслужващия персонал за цеховете и отделите на база на предварително определените коефициенти за разпределение


Центрове на отговорност

Изчисление

Суми (лв.)

Производствен цех 760 лв.  0,40 лв. = 304

Монтажен цех 760 лв.  0,30 лв. = 228

Отдел "Ремонт" 760 лв.  0,10 лв. = 76

Ондел "Транспорт" 760 лв.  0,15 лв. = 114

Отдел "Контрол" 760 лв.  0,05 лв. = 38

Общо 760

 

3. Заплатите на ръководния персонал за 360 лв. в спомагателни центрове на база на отработените човекочасове от производствениците в основните центрове


Кd = 360 лв. : 4 500 чкч = 0,08 лв/чкч

Производствен цех 2 500 чкч  0,08 лв. = 200

Монтажен цех 2 000 чкч  0,08 лв. = 160

Общо 360 

4. Електроенергия за 150 лв. на база на употребените киловатчаса

Кd = 150 лв. : 1875 квтч = 0,08 лв./квтч

Производствен цех 700 лв. 0,08 лв. = 56

Монтажен цех 675 лв.  0,08 лв. = 54

Отдел “Ремонт” 300 лв.  0,08 лв. = 24

Отдел “Транспорт” 150 лв.  0,08 лв. = 12

Отдел “Контрол” 50 лв.  0,08 лв. = 4

Общо 150

5. ремонт на сградите на база пространствената им площ в квадратни метри

Кd = 240 лв. : 8 000 м2 = 0.03 лв./м2

Произвоствен цех 3 000 м2  0.03 лв. = 90


Монташен цех 2 500 м2  0.03 лв. = 75

Отдел “Ремонт” 600 м2  0.03 лв. = 18

Отдел “Транспорт” 1 000 м2  0.03 лв. = 30

Отдел “Контрол” 900 м2  0.03 лв. = 27

Общо 240

6. амортизация на сградите на база пространствената им площ

Кd = 320 лв. : 8 000 м2 = 0.04 лв./м2


Произвоствен цех 3 000 м2  0.04 лв. = 120

Монташен цех 2 500 м2  0.04 лв. = 100

Отдел “Ремонт” 600 м2  0.04 лв. = 24

Отдел “Транспорт” 1 000 м2  0.04 лв. = 40

Отдел “Контрол” 900 м2  0.04 лв. = 36

Общо 2407. Амортизация на машините в отдел “Ремонт” на база на отработените

машиночасове в основните центрове на отговорност

Кd = 75 лв. : 1 500 мшч = 0.05 лв./мшч

Произвоствен цех 800 мшч  0.05 лв. = 40

Монташен цех 700 мшч  0.05 лв. = 35

Общо 75


8. Горива и резервни части за транспортните средства за 160 лв. на основа на

оказаните превозни услуги в км на другите центрове на отговорност

Кd = 160 лв. : 400 км = 0.40 лв./1 км


Произвоствен цех 150 км  0.40 лв. = 60

Монташен цех 190 км  0.40 лв. = 76

Отдел “Ремонт” 60 км  0.40 лв. = 24

Общо 160


9. Амортизация на транспортните средства за 80 лв. на база на оказаните превозни услуги в

км на други центрове на отговорност

Кd = 80 лв. : 400 км = 0.20 лв./1 км

Произвоствен цех 150 км  0.20 лв. = 30

Монташен цех 190 км  0.20 лв. = 38

Отдел “Ремонт” 60 км  0.20 лв. = 12

Общо 8010. Застраховка на сградите за 96 лв. на база на пространствена площ в м2

Кd = 96 лв. : 8 000 м2 = 0.012 лв./м2

Произвоствен цех 3 000 м 2 0.012 лв. = 36.00

Монташен цех 2 500 м2  0.012 лв. 30.00

Отдел “Ремонт” 600 м2  0.012 лв. = 7.20

Отдел “Транспорт” 1 000 м2  0.012 лв. = 12.00

Отдел “Контрол” 900 м2  0.012 лв. = 10.80

Общо 96.00


11.Застраховка на материалните запаси за 300 лв. на база на сумите на

употребените основни материали

Кd = 300 лв. : 5 000 лв. = 0.06 лв./1 лв.м-ли

Производствен цех 2 200 лв.  0.06 лв. = 132

Монтажен цех 2 700 лв. 0.06 лв. = 162

Отдел “Ремонт” 100 лв. 0.06 лв. = 6

Общо 300


Първоначалното разпределение на непреките разходи между центровете на отговорност посредством “Таблица за разпределение на непреките разходи” е показано на табл. 5.4.


Табл. 5.4

Разходи

(хил.лв)

Спомагателни центрове

Основни


Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех П

Цех М

Спомагателни материали

Заплати на обслужващ персонал

Заплати на ръководен персонал

Електроенергия

Ремнт на сгради

Амортизация на сгради

Амортизация на машини

Горива и резервни части

А-ция на транспортни средства

Застраховки на сгради

Застраховка материални запаси

16.00

76.00

-

24.00

18.00

24.00

-

24.00

12.00

7.20

6.00

-

114

-

12

30

40

-

-

-

12

-

-

38.00

-

4.00

27.00

36.00

-

-

-

10.80

-

352

304

200

56

90

120

40

60

30

36

132

432

228

160

54

75

100

35

76

38

30

162

Общо по центрове

207.00

208

115.80

1420

1390

Общо за фирмата

3341 лв.
Неудобството на таблицата е, че тя е голяма при повече центрове. Преразпределителният процес е свързан с проблемите да се дефинират бази за разпределение на разходите на спомагателните центрове и да се приложи подходящ математически способ за разпределение на тези разходи, когата си оказват взаимни услуги. Базите за разпределение зависят от характера на услугите и тяхната връзка с определящи параметри за измерване на дейността на основните центрове. Посочените по-горе 4 групи бази за разпределение се прилагат и при разпределение на разходите в спомагателните центрове.

Прилагат се различни видове разпределение, различни по степента, в която се взема под внимание разпределението на разходите за взаимните услуги между спомагателните центрове: а) пряко разпределение на разходите на спомагателните между основните центрове, без да се вземат под внимание разходите за оказани услуги между спомагателните центрове; б) частично разпределение на разходите за взаимни услуги между спомагателните центрове; в) пълно разпределение на разходите на спомагателните центрове за взаимни услуги между тях; г) разпределение на основата на нормативни разходи за услугите на спомагателните центрове.

В зависимост от вида на изчисленията за пълното разпределение на разглежданите разходи с реципрочни услуги, се различават отделни математически способи за целта.


5. Пряко разпределение без да се вземат предвид разходите за реципрочни услуги


При прякото разпределение разходите на спомагателните центрове се разпределят само между основните. Разходите за реципрочни услуги между спомагателните центрове не се вземат под внимание. Няма значение последователността на разпределението на разходите, т.е. разходите на кой спомагатерен център се разпределят най-напред между центровете.


Нека в резултат на пъзвичното разпределение на непреките разходи в разглеждания пример са получени следните суми, припадащи се на спомагателните и основните центрове:


Спомагателни центрове/лв./

Основни центрове /лв./

Ремонт

Транспорт

Контрол

Цех Производствен

Цех Монтажен

207.20

208

115.80

1420

1390


За разпределение на разходите на спомагателните между основните центрове, без отчитане на реципрочните им услуги, се въвеждат допълнителни данни относно базите за разпределение: отдел “Ремонт” – на базата на отработени машиночасове от оборудването в цеховете; отдел “Транспорт” – пропорционално на изминатия пробег в километри за превозните услуги на двата цеха; отдел “Контрол” – пропорционално на отработените човекочасове в двата цеха. Пряко разпределение на разходите на спомагателните центрове е представено в табл. 5.5.


Материала е изпратен от: Златка Станчева
Изтегли материала