Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН НА ПРОУЧВА-НЕТО ПРОУЧВАТЕЛНИ ПОДХОДИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ СРЕДСТВА


РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН НА ПРОУЧВА-НЕТО ПРОУЧВАТЕЛНИ ПОДХОДИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Проучвателни подходи

Първичните данни могат да се събират по четири начина:

=> Наблюдение

<=> фокус-групи

<=> Емпирично проучване

<=> Експеримент

<=> Симулация.

Наблюдението е един от възмож ните начини за събиране на Пър-вични данни, когато изследовате-лят провежда непосредствено на-блюдение на действуващите ли-ца и обстоятелствата. То се осъ-ществява с активното участие на маркетинг-екипа, без пряк целе-насочен контакт с наблюдава-ните.

Предимствата от приложението му са: голяма степен на сигур-ност, обективност, ниски разхо-ди. Основните му недостатъци са: възможно е да се получат са-мо данни за фактите, но не и за мненията, становищата и моти-вите; трудно се следят явления, които продължават дълго или се реализират на места, трудни за извършване на наблюдение.

Успехът от приложението на на-блюдението се обуславя от под-ходящия избор на:

субект (обект) на наблюдение (потребител, канал на дистри-буция, други единици и групи);

време на наблюдение;

особености и възможности на наблюдаващия;

качество на образците и на съоръженията за наблюдение

фокус-групите се формират от малък брой участници със спе-циално подготвен маркетинг-специалист. Той трябва да прите-жава висока квалификация, обек-тивност, познаване на темата, опит и умения за установяване и поддържане на контакти. Бесе-дата обикновено се провежда в приятна обстановка, за да се подсили неофициалният й ха-рактер, а участниците получават определено възнаграждение.

Емпиричното проучване има за цел по пътя на различните вариан ти на допитване до потребители-те да бъде събрана и обработена богата информация за целите на маркетинг-проучването.

Емпиричното проучване (допит-ването) се използва от фирмите, за да получат информация за познанията, убежденията, пред-почитанията на хората, както и за степента на тяхната удовлет-вореност.

Експериментът е техника, при коя-то в контролируеми условия се из-менят един или няколко фактора


(например, някои от елементите на маркетинг-микса), а всички ос-танали, са постоянни. Целта е да се разкрият причинно-следстве-ните връзки по пътя на отсяване на противоречивите обяснения на резултатите от наблюдението.

Недостатъците на експеримента са високата цена и невъзмож-ността да бъдат контролирани всички фактори, които влияят върху маркетинговия план.

Симулацията е техника, която използва компютри за тестване на потенциалния ефект от различни маркетингови фактори, посредс-твом софтуерна програма вместо реален експеримент.

За симулацията не се изисква участието на потребителите и тя може да отчита влиянието на множество взаимно-свързани фа-ктори. Недостатък е, че тази тех-ника е сложна, трудно приложима и силно зависима от заложените в основата на модела предположе-ния.

4.2.3. Проучвателни средства

При събирането на първични данни, могат да се използват две основни средства - анкета и тех-нически устройства.

=> Анкета

Анкетата е набор от въпроси, на които запитваният трябва да от-говори, тоест, анкетирането се осъществява посредством вьпро-сници, ориентирани към конк-ретните цели - доказване или отхвърляне на работните хипотези и създаване на условия за вземане на решение.

При съставянето на въпросника обаче, следва да се спазват след-ните принципи:

Въпросите да бъдат съобразени с манталитета и компетентност-та на анкетираните лица.

Да се задават ясни, еднознач-ни въпроси.

Да не се включват въпроси, на които е невъзможно да се отго-вори.

Да не се включват въпроси, които внушават, влияят, под-сказват или насочват адресатите към отговори, желани от анке-тиращия.


Материала е изпратен от: Теодор Веселинов Филипов
Изтегли материала