Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН НА ПРОУЧВА-НЕТО ПРОУЧВАТЕЛНИ ПОДХОДИ И ПРОУЧВАТЕЛНИ СРЕДСТВА


Логическа последователност при поставянето на въпросите. Въвеждащият въпрос би следвало да възбуди интерес, а трудните и лични въпроси да се задават в края на интервюто.

Въпросите се диференцират спо-ред предназначението, съдържа-нието, спецификата, конструк-цията, функцията и формата им.

Според предназначението им въпросниците биват стандартни, полустандартни и нестандартни.

Според съдържанието им въпро-

сите биват два вида: относно факти и действия във връзка с обекта и целта на проучването и относно мотивите, мненията и оценките на анкетираните за обекта на проучването.

Според спецификата (начина на задаването им) въпросите биват преки и косвени.

Според конструкцията им въп-росите биват открити (отворени) и закрити (затворени).

Според функцията им въпросите биват:

въвеждащи - за ориентиране на анкетирания относно същността на проучването и привличане на интереса му

основни - за набиране на базис-ната информация, съобразно цел-та и задачите на проучването

разграничаващи - за групира-не на анкетните единици в отде-лни съвкупности, по определени признаци

контролни - за установяване достоверността на отговорите по-средством логическа проверка на съдържащите се тях сведения.

Технически средства

Техническите средства се изпол-зват по-рядко в маркетинговото проучване, най-вече за установя-ване на резултатите от наблюде-нието.

Най-популярните от тях са:

Арбитрон - електронна добавка към телевизионни приемници за фиксиране на деня, часа, канала на предаването, възрастта и со-циалната принадлежност на зри-телите. Отчита времето, автори-те, аудиторията на гледаните пре давания.

Аудиометър - уред, който се включва към радиоприемници и телевизори, за да се установява времето и качеството на излъч-ването и станцията, на която е настроен приемникът.

Камера ай - апарат за филми-ране движението на очите, за да се определи мястото в зрителното поле, което най-силно привлича погледа. Най-често се използва при тестване на търговската марка, дизайна, опаковката на продукта, рекламните материа-ли.

Тахистокоп - механичен или електронен уред за изследване на зрителните възприятия. Използ-ва се при определяне въздейст-вието на рекламните константи, външния вид на стоките, визуал-ни и светлинни ефекти, за дозиране експозициите във витрини, щан-дове и фирмени магазини.

Звукозаписни средства - за ре-гистриране на мнения и оценки на заинтересуваните пазарни среди.Материала е изпратен от: Теодор Веселинов Филипов
Изтегли материала