Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Разрешаване и договаряне на кредита


Разрешаване и договаряне на кредита


Преди окончателното решение за кредита банката, заедно с бъдещия кредитополучател, трябва да уточни преди всичко следните подробности:

  1. Вида, размера и срока за изплащане на кредита се определя на първо място от мотива, представен в молбата за кредит, т.е от заплануваната цел за използването му. Освен това от значение са и представинете гаранции за кредита и възможностите за контролирането на кредитните условия, както и стоящите на разположение кредитни програми на банките.

  2. Кредитните гаранции се определят в зависимост от резултатите от проверката на кредитната сигурност на желаещия да получи кредит.

  3. Лихвите, вноските за изплащане и провизионна се договарят между банката и клиент. При това, важна роля играят преди всичко търговско-политическото поставяне на целите на банката, конкурентното положение, пространството за водене на преговори от страна на банковия консултант по кредитни въпроси. Според наредбите за ценовите данни банките трябва да определят ефективна годишна лихва за своите клиенти при отпускането на всички видове кредити.

  4. Другите кредитни условия служат за подобряване на позицията на банката или за проверка на изпълнението по условията на кредита. Така например някои инвестиции се правят в зависимост от решението на банката за осъществяването им или кредитополучателят бива принуден редовно да предостави на банката документи за използването на кредита.

Законът регулира преди всичко съществените белези на кредитния договор с цел да осигури на кредитополучателя една по-пълна информираност, както и да осигури правото за отказване от получаването на кредит.

Договорът за кредит съдържа следните задължителни клаузи:

- Страни по договора, наречени банка /кредитор/ и кредитор-получател, със съответните данни, идентифициращи страните и представляващите ги;

- Размер на кредита;

- Предназначение на кредита;

- Начин и срок на усвояване на средствата;

- Начин и срок на издължаване на главницата;

- Лихвен процент, начин и срок на начисляване и плащане на лихвата, вкл. условията за увеличаване на лихвения процент и размер наказателната надбавка;

- Условия за предварителна изискуемост на кредита;

- Обезпеченията;

- Права и задължения на страните.

По отношение на разрешаването на кредитите в банките се организира и ерархична система от лимити, при която заемите с по-голям размер се отпускат след решение на по-висшестоящ орган. Така например в някои банки е изградена следната йерахична структура при определяне правомощията за разрешаване на кредити

  • Кредитен комитет на I - во ниво /в банков клон/ - има най-ниски правомощия, включва ограничен брой (3-4) кредитни специалисти. Може да взема решение за одобряване на кредити примерно до 20,000 или до 50,000 лв.


Материала е изпратен от: Даниела Жечева
Изтегли материала