Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Развити въпроси по транспорт


1.Какво е най-характерно за преструктурирането на ЖП.транспорт?

Неблагоприятните ик.резултати от дейността на железниците в отделните европейски страни принуждават съответните правитества да търсят по-ефективни варианти за развитие на жп транспорт.Във връзка с тази цел се издига изискването за отделяне на жп инфраструктура от експлоатационната дейност.Това може да стане по един от начините:отделяне само във финансово-счетоводно отношение в рамките на едно жп предпиятие;обособяване на самостоятелни и независими едно от друго в юридическо отношение предприятия.Това отделяне на инфраструктурата в отделно предприятие създава условия за използването й от повече превозвачи,а с това и за възникване на вътрешна конкуренция в рамките на жп транспорт.Необходимо е да се има предвид,че жп транспорта е силно интегрирана система,обединяваща в технологично единство инфраструктурата,подвижния състав и експлоатацията.С отделянето им до голяма степен се разкъсва и връзката между тях,а с това и възможностите за намаляване на разходите и повишаване на ефективността на превозите.

Според Закона за ЖП транспорт в България ,обектите на жп инфраструктурата и земята върху която те са изградени, да са публична собственост,а ползването им да се осъществява от национална компания”ЖП инфраструктура”

Всички превозвачи,които притежават лицензия и сертификати за безопастност ,имат право на равнопоставен досъп до жп инфраструктурата.

При разпределение на жп инфраструктура се предоставя досъп до инфраструктурата с преоритет за:превози,предназначени за изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги;услуги,които се предоставят в отделни елементи от жп инфраструктура.Жп превозвачите са търговци,чиято основна стоп.дейност е предоставяне на жп транспортни услуги за превоз на пътници или товари при осигурени локомотиви за теглене на превозните средства.

Законът за Жп транспорт е основата за институционалното преструкториране на Бг железници.

Наред с институционалното в жп транспорта се осъществява и процес на продуктово преструкториране,изразяващо се в промяна на съотношението м/у основните видове продукти-товарна и пътническа,като се увеличава делът на пътническите превози.Целта на подобно преструкториране е по-ръционално да се използват изградените производствени мощности на жп транспорта.Това означава ,че ще намалява интересът към привличане на по-голчмо количество товари за превоз.Товарните превози и в бъдеще ще са над 50%от предвидената продукция и ще бъдат основен източник на приходи.Промените по организацията в технологията при извършването на товарни превози определят технологическото преструкториране на Жп транспорта.

2. .Какво е най-характерно за преструктурирането на автомобилния транспорт?

Преходът към пазарно стоп.е съпроводен със значително преструктуриране на авт.транспорт.То се изразява главно в увеличаване бр,на частните автомобилни фирми.Приватизацията и в този вид транспорт се оказва продължителен процес.Като основни тенденции в преструктурирането на авт.транспорт през последните години следва да се посочат:1991-1993 г се стига до създаване на мн голям бр. Автомобилно фирми с ограничени възможности за развитие;1993-този процес показва тенденция на затихване,а през 1999 дори и ликвидиране.Посочените явления на преструктурирането са стихийни ,без стратегия.Преструкторирането на авт.транспорт се осъществява при отчитане на факта,че съществува изграден транспортен пазар,който трябва да се развива на базата европейски стандарти.

Необходимо е да се пристъпи към консолидация на частните фирми по пътя на изграждане на консорциуми,обединения на превозвачи за подобряване на тяхната жизненост и конкурентоспособност.

За осигуряване на ефективна експлоатация на авт.транспорт е необходимо ускорена реконструкция и разширяване на транспортния пазар.

4. .Какво е най-характерно за преструктурирането на въздушния транспорт?

През подледните години се наблюдава тенденция към преструктуриране на въздушния транспорт.Първата стъпка е отделянето на летищата от експлоатацията на въздушните линии.Втората стъпка е създаване на много авиационни фирми и разбиването на монопола в тази дейност.В последно време все повече се чувства необходимостта от нови спътникови системи за управление и осигуряване безопастността на летателните апарати,на единна информационна система за следване на въздушното движение на територията на Европа.

3. Какво е най-характерно за преструктурирането на морския транспорт?

При съществуващит тенденции в развитието на нац.морски транспорт като оснони задачи на неговото преструктуриране могат да се посочат следните:

Максимално използване на нац.морски флот за превоз на транзитни товари и износ на транспортни услуги.Осигуряване на максимално ефективно използване на инфраструктурата на морския транспорт.Развитие на контейнерните превози и прилагане на транспортната схема”от врата до врата”.Развитие на морския транспорт с оглед защитата и поддържането на търговската политика на сраната.Осигуряване на инвестиции за строителството и закупуване на нови кораби със средна товароносимост.Създаване на парк от специализирани кораби за фрахтовия пазар.Във връзка с преструктурирането се налага изборът на най-рационална организационна форма за експлоатация на морските търговски кораби.Това налага правилна преценка на техните предимства и недостатъци.Най-переспективна форма на корабоплаване са контейнерните и танкерните превози.

преструктурирането на речен транспорт-насочено е преди всичко към подобряване на ик.резултати от неговата превозна дейност.Това може да се осъществи в следните насоки:Постепенно въвеждане на самоходни кораби.Тъй като несамоходните кораби са по-евтини,но времето за доставка е по-дълго се налага закупуването и на самоходни.Подобряване структурата на флота чрез намаляване на относителния дял на корабите за насипни и наливни товари и увеличаване дела на контейнеровозите.Въвеждане на нови пътнически кораби,което е необходимо не само за туризма ,но и за транспортнотно обслужване.


Материала е изпратен от: Margarita Tomcheva
Изтегли материала