Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Развитие на българската счетоводна мисъл от началото на 50 те до края на 80-те години на XX век


Развитие на българската счетоводна мисъл от началото на 50 – те до края на 80-те години на XX век

В края на 40 – те и началото на 50 – те години на миналия век в България се утвърждават нови обществени отношения, основаващи се на държавната собственост върху средствата за производство. Обществената собственост върху тези средства променя характера на производствените отношения в съответствие с развитието на производителните сили. Всичко това предопределя и промяната в ролята и значението на счетоводството в условията на планово развитие на икономиката. Създаваната по счетоводен път информация не се използва за вземането на решения от различни групи потребители, а е насочена към упражняване на контрол върху опазването на социалистическата собственост, изпълнението на плана и снижаване себестойността на произвежданата продукция. През този етап от развитието на счетоводството в България, счетоводната информация се използва предимно за съставяне на планове и прогнози относно бъдещото развитие на предприятията от отделните отрасли и осъществяване на контрол върху държавните предприятия в рамките на националната икономика. Основен потребител на информация от финансовите отчети е социалистическата държава, която много често налага счетоводителите в предприятията освен елементите на годишния финансов отчет да съставят множество статистически и други справки, които по необходимост да бъдат представяни на съответните държавни органи. Това от своя страна водеше до принизяване ролята и значението на счетоводството, разглеждано откъм неговите съвременни аспекти като източник на информация за вземането на определени, най-често инвестиционни решения. Анализирайки развитието на счетоводството в България през този период следва да се отбележи, че счетоводната система в нашата страна съответства напълно на обществените отношения на държавна собственост, поради което, както правилно посочва А. Свраков “да се критикува тази система от аспект на днешната ситуация е най-малкото некоректно, тъй като се касае за съвсем различена характер на стопанството.1

Настъпилите изменения в ролята и значението на счетоводството в условията на планова икономика, предизвикват съществени промени, засягащи както теоретичните основи на счетоводството, така и практическата реализация на отделните счетоводни способи. През този период в нашата страна започва да се разработва концепцията за счетоводния метод, разглеждаща метода на счетоводството като съвкупност от способ (документиране и инвентаризация, оценка и калкулация, способ на счетоводните сметки и принцип на двойното записване, балансово обобщаване и сводка на отчетните данни), които в своята съвкупност “осигуряват единно, непрекъснато, взаимосвързано и обективно отражение на икономически обобщените и пресметнати в парично изражение обекти на счетоводната отчетност за осъществяване на плановото ръководство на стопанската дейност”2


Материала е изпратен от: Петър Николов
Изтегли материала