stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-13 07:23:09 [path_image] => /ufiles/2/147/153468/razvitie-na-schetovodstvoto-prez-srednovekovieto-2.png [article_excerpt] => Развитие на счетоводството през Средновековието След разпадането на римската империя започва епохата на Средновековието. Тази епоха се характеризира с известен застой в обществения живот, което е в основата на застоя и в развитието на счетоводството. Това се предопределя от редица фактори. Великото [meta_keywords] => развитие,счетоводството,през,средновековието,след,разпадането,римската,империя,започва,епохата [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153468 [title] => Развитие на счетоводството през Средновековието [article_page] => 1 [article_html] =>

Развитие на счетоводството през Средновековието

След разпадането на римската империя започва епохата на Средновековието. Тази епоха се характеризира с известен застой в обществения живот, което е в основата на застоя и в развитието на счетоводството. Това се предопределя от редица фактори. Великото преселение на народите превръща Европа в изтощена от кръвопролития земя. Търговският разцвет на древен Рим отстъпва място на раздробено и неефективно стопанство, непознаващо още универсалната сила на парите. Образованието е на изключително ниско равнище. Смятало се е например, че немският владетел Отон I е високообразован само защото е умеел да чете и пише, а Хенри IV да разбора сам писмата, които е получавал.

Независимо от слабото развитие на стопанската дейност през този период, счетоводството запазва своята роля и значение най-вече при управлението на църковните имоти и събирането на данъците. По отношение на влиянието на църквата следва да се отбележи, че тя има двояко въздействие върху развитието на счетоводството. Първоначално църквата е отричала напълно осъществяването на търговска дейност, като по този начин силно е ограничавала развитието на счетоводството. Впоследствие, църквата постепенно се превръща в крупен търговец и лихвар. В резултат на осъществяваната от нея дейност, църквата придобива собственост върху огромно богатства, които следва да бъдат отчитан и ефективно управлявани. Разнообразните стопански операции, които се осъществяват в църковните институти (получаването на дарения, извършването на търговски сделки, лихварство и др.) дават силен тласък върху развитието на счетоводното изкуство през средните векове. Именно от тук произтича и необходимостта от появата на определена категория лица, които следва да отчитат и контролират използването на имуществото, собственост на църквата. По данни на проф. Ф. Белмер, с цел отчитане и управление на имуществото на църквата “през 1001 г. в папския двор е била учредена длъжността главен счетоводител, в обязаность на когото е било вменено да наблюдава счетоводството по всички операции, както и да контролира отчетите, които постъпват от разни места.“1 До наши дни са запазени търговски книги от X – XII век, от които се разбира, че обект на отчитане са били всичко паричните операции. Подобни книги са открити и в папската институция и в различните религиозни ордени. За внасяните суми са били издавани квитанции, водени са приходни и разходни книги, записвани са били лицата, за чиято сметка са постъпвали сумите. Първата значима банкова институция, която се е зародила през този период – ордена на рицарите - тамплиери2 разполага със сериозна счетоводна техника за да поддържа данните за своите многобройни парични операции. През целия XIII век, тези високообразовани рицари са били придворни финансисти и счетоводители на папската институция и на много от френските крале. Това ги е и погубило, тъй като крал Филип IV Хубави силно е желаел да придобие богатствата им. За съжаление разбивайки ордена и избивайки неговите първенци, той е унищожил счетоводната техника, непозната на друго места през този период.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 13 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153468/razvitie-na-schetovodstvoto-prez-srednovekovieto-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153468/razvitie-na-schetovodstvoto-prez-srednovekovieto-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Лазар Андонов [user_id] => 18661 )