Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Развитие на счетоводството през Средновековието


Особено значение за усъвършенстването на счетоводната техника имат разработките на френските автори през XVII и XVIII век. В резултат на тези разработки възниква т. нар. френска счетоводна форма, която се характеризира с разделянето на дневника за хронологически записвания в редица по-малки дневници в зависимост от специфичния характер на извършваните стопански операции.11 В последствие с особен успех се ползва т. нар. американска счетоводна форма, за чиито автор се счита французинът Едмонд Дегранж. Формата се нарича американска защото независимо, че е измислена в Европа, за пръв път е намерила приложение от по-практичните американски търговци и индустриалци. Характерно за формата е обединяването и синхронизирано извършване на хронологическите и систематически записвания, което се постига с помощта на специален регистър, наречен Дневник – главна книга, откъдето и формата е получила своето наименование.

Първите опити за правно регламентиране на счетоводството датират от края на XVII век, когато във Франция се приема Ordonannce de commerce или т. нар. търговски кодекс, а впоследствие и френския Търговски закон от 1807 г. По-съществените негови разпоредби, касаещи воденето на счетоводството регламентират задължителното водене на търговски книги и запазването на последните за десетгодишен период са възприети законодателствата на повечето европейски държави. Аналогичен подход за регламентиране на счетоводството е възприет и в Германия, където от началото на 1897 г влиза в сила немският Търговски закон. Характерно за правното регламентиране на счетоводството от този период е обстоятелството, че материята се урежда от Търговския закон на съответната страна. В някои случаи съществуват и допълнителни разпоредби за отчетността в конкретен вид дружества (например акционерните), доколкото съществуват нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност, които се прилагат отделно и независимо от Търговския закон. По аналогичен начин се регламентира и счетоводството в нашата страна. До 1921 г. счетоводството в България се регламентира с първия български Търговския закон. Впоследствие, в първата половина на XX век се приемат редица нормативни актове, които съдържат и конкретни предписания за воденето на счетоводството в търговските дружества Като такива следва да бъдат посочени: Законът за търговските книги от 1921 г. и Правилника за неговото прилагане, Законът за дружествата с ограничена отговорност от 1924 г. Законът за заклетите експерт-счетоводители от 1931 г. и др.12


Материала е изпратен от: Лазар Андонов
Изтегли материала