Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Развитие на счетоводството през Средновековието


В епохата на Средновековието постепенно се зараждат условията, които ще доведат до появата на Ренесанса, когато счетоводството ще придобие нов облик и ще получи вида в който то е познато и днес, а именно двойното счетоводство.

В епохата на ранното средновековие се обособяват две счетоводни системи: счетоводна система на камералното счетоводство и счетоводна система на простото счетоводство.

Камералното счетоводство възниква поради необходимостта от осъществяване на контрол върху държавните финанси. Основен обект на отчитане са паричните средства в касата, както и паричните постъпления и плащания. Неговата същност се състои в съпоставяне на планираните и фактически получените (или платени) приходи и разходи, т.е то на практика се доближава до съвременното разбиране за бюджетно счетоводство, но е непълно поради обстоятелството, че не отчита цялото имущество на предприятието и неговите изменения в резултат на стопанските операции.

Системата на простото счетоводство (аплография), се характеризира с това, че при което обект на отчитане са материалните и паричните средства на собственика и разчетните взаимоотношения, които той осъществява при извършването на стопанската дейност. То представлява просто описание на осъществяваната дейност, като не разкрива взаимната връзка и зависимост между извършените стопански и финансови операции, както и не дава възможност за осъществяване на контрол върху дейността на търговеца.

Обикновено с приема, че счетоводството в неговия съвременен вид възниква в италианските градове – републики в епохата на Ренесанса.3 Както е известно от историята, това е периодът на великите географски открития, епоха на развитието на културата и обществените науки, на разпадането на феодализма и появата на капитализма. В резултат на духовния и икономически подем все повече се развива и усъвършенства стопанската дейност на хората. Появяват се нови видове търговски сделки, усложнят се взаимоотношенията между търговците. Всичко това налага търсенето на възможности за усъвършенстване на отчетността. Простото описание и първичната регистрация на протеклите стопански факти, явления и процеси вече не отговаря на интересите на търговците. Възниква необходимостта от обвързването на записванията в единна система, която да позволява както осъществяването на контрол върху счетоводните записвания, така и да дава възможност за установяване величината на чистото имущество на търговеца като разлика между неговото имущество и дългове. Така постепенно се стига до идеята за използването на счетоводната сметка като способ за отчитане на текущите изменения в състава на имуществото на търговеца. Последната се построява под формата на таблица, състояща се от две части, в които се наблюдават поотделно увеличенията и намаленията във всеки отделен обект на отчитане. За да се обвържат счетоводните сметки в единна, цялостна система, в счетоводството следва да се въведе абстрактната сметка капитал, посредством която се отчита чистото имущество на търговеца. В резултат на осъществяваната стопанска дейност величината на това чисто имущество се увеличава или намалява, като реализираните положителни финансови резултати (печалби) водят до увеличаване на чистото имущество, а реализираните загуби до неговото намаляване. Само по този начин в счетоводството могат да бъдат отразени взаимно свързаните изменения в имуществото на търговеца, породени от осъществяваните търговски сделки.


Материала е изпратен от: Лазар Андонов
Изтегли материала