Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Ред за съставяне на държавния бюджет. Структура на държавния бюджет


Ред за съставяне на държавния бюджет. Структура на държавния бюджет.


Държавният бюджет е план, който съгласно Закона за устройството на държавния бюджет най-общо се разделя на:

А. Републикански бюджет, в.ч.:Централен бюджет; бюджет на Народното събрание; бюджет на Президентството; бюджет на Министерския съвет; бюджет на функционални министерства и ведомства; бюджет на Конституционния съд; бюджет на областните администрации;

Б. Бюджет на Съдебната власт, в т.ч: бюджет на Висшия съдебен съвет; бюджетни сметки на съдебните органи.

Извън тази структура съгласно Закона за устройството на държавния бюджет остават местните бюджети (на общините и кметствата). Във връзка със съставянето, изпълнението и отчитането на дьржавния бюджет могат да се отбележат някои по-съществени отговорности и компетенции на основните участници в бюджетния цикъл, както следва: Народно събрание - участва в бюджетната технология като висш законодателен орган, който има властта да определи и да разреши всички разходи, приходи и заеми на държавата; Министерски съвет - в качеството си на главен изпълни­телен орган взема решения относно основните бюджетни параметри: приходи, разходи, бюджетно салдо (дефицит) и неговото финансиране. Правителството организира изпълнението на републи­канския бюджет чрез Министерство на финансите.

В частност функциите на Минис­терския съвет на различните фази на бюджетния цикъл са; При съставяне на бюджета: -разглежда проекта на държавния бюджет и внася евентуални промени в него; - внася проекта на държавния бюджет в Народното събрание не по-късно от два месеца преди началото на бюджетната година. При изпълнение на бюджета: -организира изпълнението на републиканския бюджет чрез Министерство на финансите и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. При отчитане на бюджета : Министерският съвет разглежда годишния отчет за изпълнение на държавния бюджет и го внася в Народното събрание за утвърждаване При съставяне на бюджета изготвя бюджетна прогноза за следващите три години, която ежегодно се актуализира и одобрява от Министерския съвет; При изпълнение на бюджета Министърът на финансите и управителят на БНБ издават Наредба за касово изпълнение на държавния бюджет, бюджетите на общините и извънбюджетните сметки и фондове; Министерство на финансите периодично разпределя и насочва постъпилите приходи в съответствие с тримесечното разпределение на разходите. При отчитане на бюджета Министърът на финансите съставя отчет за изпълнението на държавния бюджет въз основа на отчетите на централния бюджет, съдебната власт при първостепенните разпоредители, заверени от Сметната палата.

Отраслови функционални министерства и централни ведомства - те са отговорни за планирането, отчета и контрола на собствените си бюджети, които най-общо се състоят от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят разпределението на средствата в бюджетите си по тримесечия в Министерство на финансите до един месец след публикуване на постановлението за изпълнение на държавния бюджет.

Сметната палата е независим от правителството контролен орган, който извършва одит съгласно одиторските стандарти, осъществява контрол върху изпълнението на държавния бюджет съгласно Закона за сметната палата, заверява отчетите за касово изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и отчетите за извънбюджетните сметки и фондове и докладва в Народното събрание отчета за изпълнението на държавния бюджет. Обект на проверка от Сметната палата в тази връзка са всички организации, които се издържат от бюджета или получават средства от него.


Материала е изпратен от: Димитър Илиев
Изтегли материала