Петък, 28- ми Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Резултат от стопанската дейност, облагане и разпределение


Резултат от стопанската дейност, облагане и разпределение


12.1. Установяване на текущия резултат преди облагане.

Резултата на предприятието от стопанската дейност се установява окончателно към края на финансовата година, което за българската практика е една и съща дата за всички – 31 декември. Целта на установяването на резултата е определянето на корпоративните данъци, и след тяхното приспадане остава нетния резултат за периода, който се представя в баланса и отчета за приходите и разходите. Общото правило за установяване на текущия резултат преди облагане е счетоводното съпоставяне на разходите и приходите за целия период. Това е крайната фаза на приключването и се извършва в сметка Печалби и загуби за текущата година. За да се включат всички разходи и приходи се извършват следните стъпки: • Извършване на инвентаризация на активите и пасивите – следствие на което се осчетоводяват фири, липси, излишъци;

 • Извършване на преоценки на активите и пасивите съгласно счетоводното законодателство – което налага признаване и разходи и на приходи, включително и валутни курсови разлики;

 • Обезценка на трудносъбираемите и несъбираемите вземания – осчетоводяване на разходи;

 • Начисляване на провизии за задължения – води до признаване на разходи;

 • Определяне и осчетоводяване на частта от разходите за бъдещи периоди, отнасяща се за текущата година – осчетоводяват се текущи разходи;

 • Разпределение на непреките разходи в себестойността, в това число и на спомагателната дейност – с това се подпомага окончателното определяне на разхода, представляващ себестойността на продажбите при готовата продукция;

 • Калкулиране и счетоводно отразяване на себестойността – завършека на горното;

 • Приключване на сметки Разходи за управление и Разходи за продажбите чрез сметка Приходи от продажби;

 • Приключване на операционно-резултатните сметки от група 70, както и сметките за финансовите и извънредните приходи и разходи със финансово-резултатната сметка Печалби и загуби от текущата година;12.2. Данъчна трансформация на счетоводния резултат и определяне на данъка върху облагаемия резултат.

След определянето на финансовия резултат (печалба или загуба) по стъпките изброени по-горе се пристъпва към изпълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно този закон резултата се подлага на трансформация с цел да се определи данъчния резултат на предприятието, който се нарича още данъчна основа. Върху данъчната основа се изчислява чрез процент (данъчна ставка) данъка, дължим на държавата по този закон. Трансформирането на резултата се извършва на основата на правилата в закона и се състои в увеличенията и намаленията му по следните причини:

 • увеличения следствие на окончателно непризнаване на някои разходи за данъчни цели (постоянни разлики);

 • увеличения следствие на временно непризнаване на някои разходи за данъчни цели в годината на извършването им, които могат да се признаят в бъдещи периоди чрез приспадане (намаление) от финансовия резултат (временни разлики);


Материала е изпратен от: Костадин Стамов
Изтегли материала