Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Риск и доходност


Риск и доходност

  1. Определение за риск. Видове риск.

Рискът се определя като вероятността едно очакване относно бъдещето състояние на пазарните фактори да се окаже невярно, колкото за вероятността за грешка на едно или друго състояние е по-голяма, толкова риска е по-висок.

Видовете риск са:

  • Кредитен риск – свързан е с облигациите и се изразява в вероятността за понасяне на загуби в случай че техният емитент не ги погаси. Този риск се оценява от рейтингови агенции, такива са Мудис, Стаддарт енд Пурс

  • Ликвиден риск – Изразява се в понасянето или вероятнота за понасяне на загуби ако в даден момент фирмата не успее да погаси свое задължение, чрез продажбата на един актив. (Ликвидност – свойството на активите бързо и без загуби да бъдат продадени (обърнати пари))

  • Риск породен от загубата на стойност на парите (инфлационен риск)

  • Лихвен риск – Лихвеният риск касае инвестициите в активи с фиксиран доход. Вероятността за понасяне на загуби в случаите на неблагоприятна промяна в равнището на лихвените проценти. Например когато фирмата купува активи с фиксиран доход тя се излага на риск от загуба в случай на нарастване на лихвените проценти. Ако фирмата е кредито - получател и плаща фиксирани лихви тя се излага на риск от падане на лихвите.

  • Реинвестиционен риск. Той се иразява във вероятността на понасяме на загуби в случайте на спадане на лихвените проценти, например ако дадена фирма има облигации с 5% купон тя ще загуби от реинвестирането на 5% купон при условия на дадена инвестиция с доходност по-малка от 5%. Реинвестиционния риск е реципрочен на лихвения.

  • Валутен риск. В много случай фирмите имат активи или пасиви, деноминирани в чужда валута, тогава възникват задължения или вземания в чужда валута с различен срок. Когато има такива валути се излага на риск от поевтиняване на тази валута.

  • Финансов риск . Проявява се в случаите когато фирмата изолзва привлечен капитал (най-вече дългосрочни заеми) Фирмата може да понесе загуби и дори да фалира ако не е в състояние да плаща задълженията си към кредиторите. С този риск се засяга капиталовата структура на фирмата.

  • Политически риск. Произтича от политическата нестабилност в страната.

  1. Измерване на риска на единичен актив

Измерването на риска се свежда до определяне на неизвестността и степента на колебание на резултатите (доходността) от една инвестиция, един бизнес. Самата оценка на колебанието става с познатите ни от науката статистика показатели – дисперсия, стандартно отклонение. Чрез тях се измерва колебанието, отклоненията на значенията на даден признак, променлива спрямо средното ниво, или централната тенденция. Колкото са по големи са отклонения от централната тенденция на дохода и доходността, толкова са по-големи техните стойности и се прави аналогичен извод за риска. Стандартното отклонение като основен показател за измерване на риска се пресмята чрез следната формула.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала