Четв, 26- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Риск и възвръщаемост


Риск и възвръшаемост

Риск, видове риск


Рискът се определя като несигурността относно възможните изходи от дадено събитие. Съществуват различни видове риск :

Пазарният ( системен ) риск е следствие на фактори, които засягат всички фирми, напр. фактори от макросредата като инфлация, промяна във валутния курс и т.н. Пазарният риск се обяснява със свойството на ценните книги “да се движат заедно” при определени промени на пазара. Отделните ценни книги имат различно равнище на пазарния риск, тъй като компаниите от различните отрасли проявяват различна чувствителност към промените на пазара.

Уникалният ( специфичен ) риск е следствие на фактори от непосредственото обкръжение на фирмата, които влияят по специфичен начин върху нея и евентуално върху нейните конкуренти. Този риск може да се намали или елиминира чрез закупуване на ценни книжа на няколко самостоятелни предприятия.

Финансовият риск се определя от дела на дълга в капитала на фирмата и произтича от фиксирания характер на плащанията по лихвите. При увеличаване дела на дълга нараства и финансовия риск за собствениците.

Валутният риск е предизвикан от колебанията във валутните курсове.

Ликвидният риск е свързан с потенциални затруднения при продажбата на активи и превръщането им в ликвидни средства.


Очаквана възвръщаемост на актива (ER). Тя се изчислява като средна аритметична от възможните величини на фактическата възвръщаемост от актива, претеглени с вероятността да се реализира всяка от тях :

ЕR = ∑ (Ri) x (Pi) където Ri е фактическа възвръщаемост от актива а Pi е вероятността да се реализира тази фактическа възвръщаемост от актива.

Дисперсията 2 се измерва като средна аритметична претеглена от квадратите на отклоненията на фактическата от очакваната възвръщаемост, като за тегла се използва вероятността да се реализира дадена фактическа възвръщаемост :

2 = ∑ (Ri-ER)2 x (Pi)


Стандартното отклонение () се изчислява като корен квадратен от дисперсията. За разлика от дисперсията, която няма мерна единица (поради повдигането на квадрат), стандартното отклонение се измерва в единиците, в които се изразява изследваната величина ( в случая – възвръщаемостта от актива се измерва в %).

= ö2 = ÷ (Ri ER)2 x (Pi)


β КОЕФИЦИЕНТ :

Движението по регресионната линия, измерено чрез β КОЕФИЦИЕНТ, показва тази част от измерението във възвръщаемостта на актива, която е следствие от промените във възвръщаемостта от пазара. Тази вариация представлява пазарния (системния) риск на актива. Вариацията около регресионната линия, т.е. е, представлява уникалния риск на актива. Извод. Пазарният (системен) риск на един актив се измерва чрез неговия β КОЕФИЦИЕНТ. Като коефициент на регресия β показва с колко % се променя възвръщаемостта от пазарния портфейл.


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала