stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-25 11:37:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1.png [article_excerpt] => Риск и възвръшаемост Риск, видове риск Рискът се определя като несигурността относно възможните изходи от дадено събитие. Съществуват различни видове риск : Пазарният ( системен ) риск е следствие на фактори, които засягат всички фирми, напр. фактори от макросредата като инфлация, промяна във валутн [meta_keywords] => риск,възвръшаемост,риск,видове,риск,рискът,определя,като,несигурността,относно [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153430 [title] => Риск и възвръщаемост [article_page] => 5 [article_html] =>

Да бъде дефиниран видът на критичната точка, която ще изследваме. В теорията и практиката са познати 2 основни точки, свързани с критични обеми, а именно : критичната точка без отчитане на стойността на парите във времето и критична точка с отчитане на стойността на парите във времето.Видове източници за дългосрочно финансиране – източниците на капитал за фирмата се отразяват в дясната страна на нейния баланс – пасива. Те представляват задължения на фирмата към притежателите на ценни книги (акции, облигации и др.), които тя е емитирала, за да привлече необходимия и капитал. Според характера собствен и привлечен.


Собственият капитал включва обикновените акции, привилегированите акции и конвертируемите привилегировани акции. Към него се отнасят също допълнителният капитал, неразпределената печалба и резервите.


Привлеченият капитал представлява дългосрочен дълг на фирмата във вид на различни видове облигации, конвертируеми облигации, депозитни сертификати, а също на сметки по кредитни линии, краткосрочни задължения и др.

Източниците на капитал на фирмата се разглеждат като вътрешни и външни.

Към вътрешните източници се отнасят амортизациите и неразпределената печалба. Тяхното увеличаване е свързано с растежа на фирмата и е един от факторите за по-голямата й независимост от финансовите пазари.

Външните източници са привлечените средства от капиталовите пазари чрез емисия на акции, облигации и други ценни книги, а също краткосрочните заеми. Външните кредитни източници осигуряват по-голяма маневреност на фирмата, но увеличават нейния риск.


Емисията на акции като източник за дългосрочно финансиране – голямото мнозинство от корпорациите имат дефицит от финансови средства, в смисъл че вътрешните източници са по-малко, отколкото потребностите, свързани с финансиране на печеливши инвестиционни проекти. Те са принудени да прибягват към привличане на външни източници на капитал чрез емисия на ценни книжа и преди всичко на акции и облигации. Самата емисия може да се извърши по 2 начина: чрез публично емитиране и чрез директно пласиране на конкретни лица.

От своя страна публичната емисия може да е във вид на обща кеш оферта или привилегирована подписка (емисия на акции по право, предлагани на старите акционери). Когато собствениците на дадена фирма проявяват готовност да изкупят всички ценни книги от привилегированата подписка, публична емисия не се организира.

Накрая фирмата емитент се договаря с посредниците по емисията, наречени гаранти.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 7 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Росица Димова [user_id] => 9464 )