stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-25 11:37:13 [path_image] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1.png [article_excerpt] => Риск и възвръшаемост Риск, видове риск Рискът се определя като несигурността относно възможните изходи от дадено събитие. Съществуват различни видове риск : Пазарният ( системен ) риск е следствие на фактори, които засягат всички фирми, напр. фактори от макросредата като инфлация, промяна във валутн [meta_keywords] => риск,възвръшаемост,риск,видове,риск,рискът,определя,като,несигурността,относно [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153430 [title] => Риск и възвръщаемост [article_page] => 6 [article_html] =>

Гарантът е посредник при организиране и осъществяване на публичната емисия. Едновременно той е консултант на фирмите емитенти. Ролята на гаранти изпълняват предимно инвестиционните банки или инвестиционните фондове, а също финансови къщи, дилъри и брокери. Гарантът може да изкупува емисията или да бъде само комисионер. Когато гарантът изкупува ценните книги, той поема риска за тяхната продажба. Неговото възнаграждение се формира от разликата между офертната цена (към публиката) и по-ниската цена, по която той ги изкупува. При особено рисковани емисии в договора между гарантите и фирмите емитенти могат да бъдат включени клаузите „полагане на максимални усилия” или „всичко или нищо”. В първия случай гарантът се задължава да положи най-големи усилия за продажба на ценните книжа по офертната цена, но ако не успее, той връща остатъка. Във втория случай, ако гарантът не успее да договори продажбата на цялата емисия по офертната цена, сделката се анулира и всички ценни книжа се връщат на фирмата.


Финансиране чрез обикновени акции – обикновените акции са ценни книги с най-висок риск, защото те са емитирани за неопределено дълъг срок и доходът от тях зависи изцяло от резултата на стопанската дейност. Колкото по-висока е офертната цена на обикновените акции, толкова по-ниска ще е цената на финансирането за фирмата, която ги емитира, и по-малка ще е нормата на възвръщаемост за инвеститорите. ros = rf + β .(rm rf) ; P0 = Div1/1 – g = Div0 (1+g)/r g


Финансиране чрез привилегировани акции – привилегированите акции са част от собствения капитал на акционерното дружество. Те дават право на дивидент (плащан от нетната печалба) и ликвидационен дял. Притежателите на привилегировани акции обаче не могат да гласуват на общите събрания на обикновените акционери. P0 = Div/r ; rps = Div/P0. В българския ТЗ е предвидено привилегированите акции да придобиват право на глас, ако по тях не се изплатят дивиденти 2 поредни години. Rps = Div/P0 .(1 – Fc).


Нетната печалба на търговското дружество като източник на дългосрочно финансиране – повечето фирми предпочитат да задържат част от нетната печалба и да я използват като вътрешен източник за финансиране на инвестиционни проекти, вместо да разпределят изцяло като дивиденти. Това значи, че неразпределената печалба е алтернативен на емисията на обикновени акции източник за финансиране на корпорацията.

Собственик на целия капитал и на дохода от него са притежателите на обикновени акции.


Облигационният кредит като източник за дългосрочно финансиране – един от основните инструменти за дългосрочно финансиране във фирмата са облигациите. Те са титул за дълг с определен срок, номинална стойност и фиксиран доход (лихва). Според начина на определяне и изплащане на лихвата облигациите могат да бъдат купонни, дисконтови, анюитетни и смесени.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 7 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153430/risk-i-vyzvryshtaemost-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Росица Димова [user_id] => 9464 )